วิธีปรับแต่ง Lubuntu เพื่อทำเป็น Linux Client เช่น PSU OPAC

จาก Wiki Opensource

วิธีปรับแต่ง Lubuntu เพื่อทำเป็น Linux Client เช่น PSU OPAC

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15-12-2558

ดูแลโดย WIBOON

ทดสอบกับ lubuntu-14.04.3-desktop-i386.iso (URL https://licensing.psu.ac.th/dl/990)
ติดตั้ง Lubuntu ลงใน VM ของ Oracle VM VirtualBox จะสะดวกในการเตรียม

ขั้นตอน
1. ติดตั้ง Lubuntu
ตั้ง user ชื่อ lubuntu รหัสผ่าน lubuntu ให้ autologin
(จะตั้งชื่อ user เป็นอย่างอื่นก็ได้)

2. ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ login เข้าใช้งาน แล้วอัปเดต ดังนี้
ไปที่ Menu > Accessories > LXTerminal
คำสั่ง
sudo apt-get update และ sudo apt-get dist-upgrade
แล้วให้รีบูตเครื่องใหม่

3. จัดการให้ไม่มีการถาม password เมื่อมีการใช้คำสั่ง sudo สำหรับ username ชื่อ lubuntu
ไปที่ Menu > Accessories > LXTerminal
sudo sh -c "echo 'lubuntu ALL=NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers.d/lubuntu"
sudo chmod 0440 lubuntu

4. ปรับปรุง grub ให้แสดง text ตอนบูท แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub
ไปที่ Menu > Accessories > LXTerminal
sudo nano /etc/default/grub
แก้ไขค่าตัวแปร GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่ง sudo update-grub

5. ยกเลิกการตรวจสอบและแจ้งเตือน lubuntu update
ไปที่ Menu > Accessories > LXTerminal
sudo apt-get remove update-notifier
sudo apt-get autoremove

6. ถอนบางโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกเพื่อประหยัดเนื้อที่ ดังนี้
ไปที่ Menu > Accessories > LXTerminal
sudo apt-get purge transmission sylpheed pidgin xchat abiword gnumeric osmo
sudo apt-get autoremove

7. ปิด screen saver ของ desktop ไม่ต้องให้ทำงาน
ไปที่ Menu > Preferences > Power Manager
ไม่ check ที่ Monitor power management control

8. จัดการเกี่ยวกับภาษาไทย
1) ติดตั้ง font ภาษาไทยชุด sipa thai fonts
sudo wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts/*ttf -P /usr/share/fonts/truetype/thai
2) ติดตั้ง font ภาษาไทยชุด Loma fonts
sudo wget http://www.hawaii.edu/thai/thaifonts/Loma.ttf -P /usr/share/fonts/truetype/thai

9. ติดตั้งโปรแกรม utilities ที่ใช้ filezilla, vlc
sudo apt-get install filezilla vlc

10. เปิดโปรแกรม Firefox ตั้ง startup page คือ http://opac.psu.ac.th
ไปที่ Edit -> Preferences -> General -> Startup -> When Firefox starts: = Show my home page
และ Edit -> Preferences -> General -> Startup -> Home Page = http://opac.psu.ac.th

11. ติดตั้งระบบป้องการใช้เว็บบน Firefox โดยเพิ่ม Add-ons ชื่อ leechblock
สั่ง restart firefox แล้วกลับมาที่หน้า Add-ons นี้ คลิก Preferences คลิกแถบ Access Control
ที่ช่อง Options Access เปลี่ยนมาเลือก Require the user to enter a password
แล้วใส่ Enter the password for access to options: เช่น 123456
ปรับแต่งรายการที่ต้องการ Block ศึกษาเพิ่มเติมเองนะ อย่างง่าย ๆ ใส่ 2 บรรทัดนี้

*.*
+opac.psu.ac.th


12. ทำให้โปรแกรมทำงานทันทีหลังบูตเข้า desktop ทำดังนี้
แก้ไขไฟล์ /home/lubuntu/.config/lxsession/Lubuntu/autostart ให้มีข้อมูลว่า

@firefox http://opac.psu.ac.th
@sh /home/lubuntu/.config/myjob.sh 


13. ขยายความในข้อ 12 บรรทัด @sh /home/lubuntu/.config/myjob.sh
สร้างแฟ้ม /home/lubuntu/.config/myjob.sh ดังนี้

#!/bin/bash
#by WIPAT updated 2554-07-16
touch /tmp/No-Autostart-Job
exit 0
SOURCE_FILE="your-job.sh"
HOST_AREA="</nowiki>http://server.domain/job</nowiki>"
TEMP1="/tmp/myjob-temp1.$$"
sleep 30
wget "${HOST_AREA}/${SOURCE_FILE}" -O ${TEMP1}
if [ -s ${TEMP1} ] ; then
     exec sh ${TEMP1}
fi


อธิบาย shell script myjob.sh ด้านบนนี้ ตัวอย่างเป็นการตั้งให้ระบบ shutdown อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.45 และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.15
ใช้เทคนิคทุกครั้งที่บูตเครื่อง ก็จะดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ แล้วมาสั่งงานตั้งค่าต่าง ๆ
สมมติว่าไฟล์ your-job.sh เก็บอยู่บน server คือ http://server.domain/job
เมื่อต้องการใช้งาน myjob.sh ให้ยกเลิกบรรทัดเดิมด้วยการเติมเครื่องหมาย # นำหน้า
กลายเป็น

#touch /tmp/No-Autostart-Job
#exit 0


แล้วแก้ไขตัวแปรอื่นคือ
SOURCE_FILE="your-job.sh"
HOST_AREA="http://server.domain/job"

สร้างไฟล์ไว้บนเว็บที่ http://server.domain/job/your-job.sh มีข้อมูลดังตัวอย่างว่า

sudo /usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org
MYCRON="/etc/cron.d/mycron"
sudo sh -c "echo '45 21 * * * root /sbin/shutdown -h now' > ${MYCRON}"
sudo sh -c "echo '15 16 * * 6,7 root /sbin/shutdown -h now' >> ${MYCRON}"
sudo /etc/init.d/cron reload


พอบูตเครื่องทุกครั้ง ระบบก็จะไปดาวน์โหลดไฟล์มา และถูกสั่งให้ปิดเครื่องตามเวลาที่ต้องการ

หมายเหตุ
เมื่อปรับแต่งเสร็จ ตอนนี้ก็ไปทำตามเอกสาร วิธี backup Lubuntu เป็นไฟล์ custom.iso ด้วย Remastersys