เตรียมต้นแบบ ubuntu เพื่อโคลนนิง

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • หากไม่เตรียมต้นแบบ จะทำให้โคลนนิงไปแล้วใช้ไม่ได้

 • สำหรับ ubuntu 10.04 ต้องแก้ไข 4 แห่ง ดังนี้คือ
 1. แก้ไขแฟ้ม /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules ให้ลบข้อมูลที่ขึ้นต้นว่า SUBSYSTEM=="net",... ออกให้หมด แนะนำใช้คำสั่ง
  sudo sh -c "sed -i 's/^.*SUBSYSTEM/#SUBSYSTEM/' /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"
 2. สร้างแฟ้ม /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules ขึ้นมาใหม่ ใส่ข้อมูลหลอกๆไว้เพียงบรรทัดเดียวก็พอว่า #DO NOTHING แนะใช้คำสั่ง
  sudo sh -c "echo '#DO NOTHING' > /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules"
 3. แก้ไขแฟ้ม /etc/fstab เปลี่ยนจาก UUID=..  เป็น /dev/sda? โดยที่ ? เป็นเลข partition ที่ถูกต้อง
  ตัวอย่างเดิมประมาณว่า
  UUID=10a93edf-c0de-45dc-85a6-193e4acfc470   /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
  UUID=259b1099-212c-4a99-9044-22b4299fba01 none            swap    sw              0       0
  แก้ไขใหม่ให้เป็นว่า
  /dev/sda1  /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
  /dev/sda5  none            swap    sw              0       0
 4. ต้องปรับปรุงแฟ้ม /boot/grub/grub.cfg ที่บรรทัด kernel ให้เปลี่ยน UUID=...  เป็น /dev/sda? โดยที่ ? เป็นเลข partition ที่ถูกต้อง 

  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub 
  ประมาณบรรทัดที่ 28 ข้อความเดิม #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
  ให้ลบเครื่องหมาย # ออก เหลือเพียง GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
  แก้ไขเพียงแค่นี้ แล้วสั่งปรับปรุง grub ด้วยคำสั่ง
  sudo update-grub
  ทำแค่นี้ แฟ้ม /boot/grub/grub.cfg ก็จะถูกได้รับการแก้ไข


 • สำหรับ ubuntu 8.04  ต้องแก้ไขจำนวน 4 แห่งคือ
 1. แก้ไขแฟ้ม /etc/fstab เปลี่ยนจาก UUID=..  เป็น /dev/sda? โดยที่ ? เป็นเลข partition ที่ถูกต้อง
  ตัวอย่างเดิมประมาณว่า
  UUID=10a93edf-c0de-45dc-85a6-193e4acfc470   /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
  UUID=259b1099-212c-4a99-9044-22b4299fba01 none            swap    sw              0       0
  แก้ไขใหม่ให้เป็นว่า
  /dev/sda1  /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
  /dev/sda5  none            swap    sw              0       0
 2. แก้ไขแฟ้ม /boot/grub/menu.lst ที่บรรทัด kernel ให้เปลี่ยน UUID=...  เป็น /dev/sda? โดยที่ ? เป็นเลข partition ที่ถูกต้อง 
  ตัวอย่างเดิมประมาณว่า
  kernel          /boot/vmlinuz-2.6.24-24-generic root=UUID=73cc0cc0-44c4-40e6-9cfb-12f1f450412b ro quiet splash xforcevesa
  แก้ไขใหม่ให้เป็นประมาณว่า
  kernel          /boot/vmlinuz-2.6.24-24-generic root=/dev/sda1 ro quiet splash xforcevesa
 3. แก้ไขแฟ้ม /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
  ให้ลบข้อมูลที่ขึ้นต้นว่า SUBSYSTEM=="net",... ออกให้หมด
 4. แก้ไขแฟ้ม /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules
  ให้เพิ่มข้อความไว้เป็นบรรทัดแรกเลยว่า
  GOTO="persistent_net_generator_end"


 • สำหรับ ubuntu 6.06 แก้ไขเพียง 1 แห่งคือให้ลบแฟ้ม /etc/iftab ทิ้ง