Open Source How-To

You are here: Home > 1. PSU Open Server > 1.1 PSU Installer

1.1 PSU Installer

มีเรื่องที่บันทึกไว้ดังนี้

    • ติดตั้ง psu12-fog บน ubuntu
    • ติดตั้ง psu12-sritrang-cloning บน ubuntu
    • ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu
    • ติดตั้ง psu-ticker บน ubuntu
    • ติดตั้ง psu-mrtg บน ubuntu

Submenu

⇑ ..
nach oben