การตั้งค่า auto start script ใน ubuntu

 
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 15-5-2561
เขียนโดย วิบูลย์

ตัวอย่าง เช่น หลังจาก login user แล้ว ให้แสดงหน้า dialog ถาม Yes/No เป็นต้น

ขั้นตอน
1. สร้างไฟล์ชื่อ .bash_login ด้วยเอดิเตอร์ vi หรือ nano ก็ได้
vi .bash_login

bash ${HOME}/startscript.sh


2. สร้างไฟล์ชื่อ startscript.sh
vi startscript.sh

#!/bin/bash
dialog --colors --backtitle $0 --title "Answer Yes or No?" --clear \
    --yesno "\Zb\Z4Yes\Zn = to continue \n \Zb\Z1No\Zn = exit" 8 60
case $? in
 0)
  clear
  echo "Thank you"
   ;;
 1)
  echo "No chosen.";;
 255)
  echo "ESC pressed.";;
esac


3. ทดสอบ logout แล้ว login ใหม่