การเพิ่ม vlan interface บน ubuntu 18.04 server

 
 

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-11-2561
ดูแลโดย WIBOON


1. ติดตั้งซอฟต์แวร์

sudo apt install vlan

 

2. ทดสอบเพิ่ม vlan (ชั่วคราว)

sudo modprobe 8021q
sudo vconfig set_name_type VLAN_PLUS_VID_NO_PAD
sudo vconfig add enp2s0 7
sudo ip addr add 192.168.6.201/25 dev vlan7
sudo ip link set up vlan7

ตรวจสอบด้วยคำสั่ง ifconfig

3. ตั้งค่าเพิ่ม vlan ถาวรเมื่อ boot

sudo su -c 'echo "8021q" >> /etc/modules'

และแก้ไขที่ไฟล์ /etc/netplan/01-netcfg.yaml

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

ตัวอย่าง

# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp2s0:
   dhcp4: no
   dhcp6: no
   addresses: [ 192.168.6.17/25 ]
   gateway4: 192.168.6.1
   nameservers:
     addresses:
       - "192.100.77.10"
 vlans:
  vlan7:
   id: 7
   link: enp2s0
   addresses: [ 192.168.6.201/25 ]
   gateway4: 192.168.6.129

 

4. เพิ่ม script ให้ตั้งค่า iproute2 เพื่อให้เครื่องใน net อื่น ping IP ของ server ได้ (ถ้าต้องการ)

sudo nano /etc/iproute2/rt_tables

เพิ่มต่อท้ายไฟล์

1 rt1
2 rt2

และเพิ่มไฟล์ post-up

sudo nano /etc/networkd-dispatcher/routable.d/post-up

เพิ่ม script ดังนี้

#!/bin/bash
if [ "$IFACE" == "enp2s0" ]; then
 ip route add 192.168.6.0/25 dev enp2s0 src 192.168.6.17 table rt1
 ip route add default via 192.168.6.1 dev enp2s0 table rt1
 ip rule add from 192.168.6.17/32 table rt1
 ip rule add to 192.168.6.17/32 table rt1
else
 if [ "$IFACE" == "vlan7" ]; then
  ip route add 192.168.6.128/25 dev vlan7 src 192.168.6.201 table rt2
  ip route add default via 192.168.6.129 dev vlan7 table rt2
  ip rule add from 192.168.6.201/32 table rt2
  ip rule add to 192.168.6.201/32 table rt2
 fi
fi

เปลี่ยนให้เป็น executable file

sudo chmod +x /etc/networkd-dispatcher/routable.d/post-up

 

5. สั่งให้มีผลทันที

sudo netplan apply

 

6. ตรวจสอบด้วย ifconfig จะได้ผลประมาณนี้

enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.6.17 netmask 255.255.255.128 broadcast 192.168.6.127
    ether 88:55:39:85:91:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
vlan7: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.6.201 netmask 255.255.255.128 broadcast 192.168.6.255
    ether 88:55:39:85:91:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)การตั้งค่า network bridge interface on top of vlan
หลังจากที่เรามี vlan7 แล้ว หากจะปรับเปลี่ยนให้เป็น bridge interface ชื่อ br1 เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำ virtualization ก็ให้แก้ไข 2 ไฟล์ คือ

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

แก้ไขประมาณนี้

# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp2s0:
   dhcp4: no
   dhcp6: no
 bridges:
  br0:
   dhcp4: no
   dhcp6: no
   interfaces:
    - enp2s0
   addresses: [ 192.168.6.17/25 ]
   gateway4: 192.168.6.1
   nameservers:
     addresses:
       - "192.100.77.10"
 vlans:
  vlan7:
   id: 7
   link: enp2s0
 bridges:
  br1:
   dhcp4: no
   dhcp6: no
   interfaces:
    - vlan7
   addresses: [ 192.168.6.201/25 ]
   gateway4: 192.168.6.129

และแก้ไขไฟล์ script

sudo nano /etc/networkd-dispatcher/routable.d/post-up

เปลี่ยนชื่อ interface เป็น br0 กับ br1

#!/bin/bash
if [ "$IFACE" == "br0" ]; then
 ip route add 192.168.6.0/25 dev br0 src 192.168.6.17 table rt1
 ip route add default via 192.168.6.1 dev br0 table rt1
 ip rule add from 192.168.6.17/32 table rt1
 ip rule add to 192.168.6.17/32 table rt1
else
 if [ "$IFACE" == "br1" ]; then
  ip route add 192.168.6.128/25 dev br1 src 192.168.6.201 table rt2
  ip route add default via 192.168.6.129 dev br1 table rt2
  ip rule add from 192.168.6.201/32 table rt2
  ip rule add to 192.168.6.201/32 table rt2
 fi
fi

แล้ว สั่งให้มีผลทันที

sudo netplan apply

 

ตรวจสอบด้วย ifconfig จะได้ผลประมาณนี้

br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.6.17 netmask 255.255.255.128 broadcast 192.168.6.127
    ether ee:ee:9e:eb:11:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
br1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.6.201 netmask 255.255.255.128 broadcast 192.168.6.255
    ether 44:ff:e5:18:a5:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    ether 88:55:39:85:91:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
vlan7: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    ether 88:55:39:85:91:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)