ติดตั้ง ssl-cert บน ubuntu 18.04 server

 
 

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2-10-2561
ดูแลโดย WIBOON

 

mama@ubuntu:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0 ssl-cert
...
Do you want to continue? [Y/n] 

 

1.ติดตั้งโปรแกรม

mama@ubuntu:~$ sudo apt install ssl-cert

 

2.ตรวจสอบดู file permission และ file owner ในไดเรกทอรี /etc/ssl

mama@ubuntu:~$ ls -l /etc/ssl/
total 32
drwxr-xr-x 2 root root   16384 Oct 2 16:45 certs
-rw-r--r-- 1 root root   10771 Apr 26 00:03 openssl.cnf
drwx--x--- 2 root ssl-cert 4096 Oct 2 16:45 private


และไดเรกทอรี /etc/ssl/private/ ต้องใช้สิทธิ root จึงจะดูรายชื่อไฟล์ที่เก็บอยู่ได้ อย่างนี้แสดงว่าติดตั้งถูกต้อง

mama@ubuntu:~$ ls -l /etc/ssl/private/
ls: cannot open directory '/etc/ssl/private/': Permission denied
mama@ubuntu:~$ sudo ls -l /etc/ssl/private/
total 4
-rw-r----- 1 root ssl-cert 1708 Oct 2 16:45 ssl-cert-snakeoil.key

ตรวจสอบดูว่าในไดเรกทอรี /etc/ssl/certs มี cert ของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งไดเรกทอรีนี้เปิดดูรายการไฟล์ได้

mama@ubuntu:~$ ls -l /etc/ssl/certs
total 612
.
.
lrwxrwxrwx 1 root root   69 Oct 2 10:15 COMODO_Certification_Authority.pem -> /usr/share/ca-certificates/mozilla/
COMODO_Certification_Authority.crt lrwxrwxrwx 1 root root 73 Oct 2 10:15 COMODO_ECC_Certification_Authority.pem -> /usr/share/ca-certificates/mozilla/
COMODO_ECC_Certification_Authority.crt lrwxrwxrwx 1 root root 73 Oct 2 10:15 COMODO_RSA_Certification_Authority.pem -> /usr/share/ca-certificates/mozilla/
COMODO_RSA_Certification_Authority.crt lrwxrwxrwx 1 root root 61 Oct 2 10:15 Cybertrust_Global_Root.pem -> /usr/share/ca-certificates/mozilla/
Cybertrust_Global_Root.crt . . .

 

3.ตัวอย่าง ssl-cert กับ apache2 web server
จะมีตัวอย่างบรรทัดการใช้งาน SSL อยู่ที่ไฟล์ /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

        SSLEngine on
        #  A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
        #  the ssl-cert package. See
        #  /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
        #  If both key and certificate are stored in the same file, only the
        #  SSLCertificateFile directive is needed.
        SSLCertificateFile   /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key