Free-software

จาก Wiki Opensource

โปรแกรมสำหรับใช้งานทั่วไป

ฟอนต์ไทย

โปรแกรมสำนักงาน

โปรแกรมบีบอัด/ขยายแฟ้มข้อมูล

โปรแกรมอ่านแฟ้มแบบ PDF

โปรแกรมสร้างแฟ้มแบบ PDF

โปรแกรมดูหนังฟังเพลง

โปรแกรมท่องอินเทอร์เนต

โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

โปรแกรมจัดการตกแต่งรูปภาพ

โปรแกรมพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

โปรแกรมคำนวณทางสถิติ

โปรแกรม java

โปรแกรมเขียนผังความคิด

โปรแกรมเขียนผังงาน

โปรแกรม CAD

โปรแกรมเขียนแผ่นซีดี

โปรแกรมจำลอง PC เสมือน


โปรแกรมเฉพาะทางด้านการจัดการ

โปรแกรมบริหารโครงการ

โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โคด


โปรแกรมเฉพาะทางด้านช่าง/หรือการปรับแต่ง

โปรแกรมปรับความสว่างจอภาพ

โปรแกรมทดสอบการอ่านเขียนดิสก์

โปรแกรมอ่าน/เขียนพื้นที่ดิสก์แบบ ext2/ext3

โปรแกรมสื่อสารควบคุมจาก UPS


โปรแกรมเฉพาะทางด้านเครือข่าย

โปรแกรมวิเคราะห์สัญญาณข้อมูลบนเครือข่าย

โปรแกรมตรวจจับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

โปรแกรมตรวจหาเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

โปรแกรมทดสอบ bandwidth

โปรแกรม ssh client

โปรแกรม remote desktop


โปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอน

โปรแกรมแว่นขยายจอ

โปรแกรมจับภาพหน้าจอ

โปรแกรมช่วยเขียนภาพเสริมหน้าจอขณะบรรยาย

โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

โปรแกรมทำสำเนาฮาร์ดดิสก์ ทางเลือกไม่ใช้ Ghost


รายการโปรแกรมเก่าๆที่เคยแนะนำ

โปรแกรมซ่อมแซม network

โปรแกรมเปลี่ยน serial key

โปรแกรมป้องกันไวรัสเว็บไชต์เกี่ยวกับโปรแกรมทางเลือกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สามารถค้นหาได้จาก http://www.osalt.com/