IT-Pro

จาก Wiki Opensource

นักไอทีมืออาชีพ

เรียบเรียงโดย วิภัทร ศรุติพรหม

 • จัดการความรู้ สามารถสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในชีวิตประจำวัน แล้วนำออกเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อสาธารณะได้
 • อยู่อย่างพอเพียง เดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างผลงานได้ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
 • เคียงคู่คุณธรรม ลด ละ เลิก การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สามารถทำงานในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน


ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์


แนวทางการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ให้พิจารณาดังนี้

 • สำคัญที่สุดคือ ซอฟต์แวร์ต้องมีสมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งาน ตอบโจทย์ที่ต้องการได้
 • ตัวเลือกแรกคือโอเพนซอร์ส เนื่องจากไม่มีต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และไม่มีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 • ตัวเลือกถัดไปคือฟรีแวร์ เนื่องจากฟรีแวร์บางตัว มีเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับโอเพนซอร์ส
 • ตัวเลือกสุดท้ายคือเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และอาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 • ให้เลือกโอเพนซอร์ส(ถ้ามี)เป็นตัวอย่างต้นแบบ เพื่อเปรียบเทียบกับประเภทอื่นๆ
 • แนวโน้มค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นแบบแปรผันตรง คือประมาณว่า ลงทุนด้วยโอเพนซอร์สเพียง 1 บาท ตอบโจทย์ได้แล้ว 70 %
  หากต้องการตอบโจทย์ 90% อาจต้องลงทุนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์จ่าย 10 บาท
  หากต้องการตอบโจทย์ 98% อาจต้องลงทุนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์จ่าย 100 บาท เป็นต้น


หากจำเป็นต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ให้พิจารณาดังนี้

 1. ปัญหาที่จำเป็นต้องจัดหาซอฟต์แวร์ใหม่
  - สาเหตุของปัญหา
  - แนวทางการแก้ปัญหา
  - ประเด็นสำคัญของสมรรถนะซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งาน

 2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือฟรีแวร์
  - ซอฟต์แวร์ที่มีให้เลือกใช้
  - สมรรถนะการทำงาน/จุดเด่น/จุดด้อย
  - ประเด็นสำคัญของสมรรถนะซอฟต์แวร์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

 3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
  - ซอฟต์แวร์ที่มีให้เลือกใช้สมรรถนะการทำงาน/จุดเด่น/จุดด้อย
  - ประเด็นสำคัญของสมรรถนะซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องตามความต้องการใช้งาน
  - เปรียบเทียบกับโอเพนซอร์ส ด้านสมรรถนะการทำงาน/จุดเด่น/จุดด้อย/ราคา

 4. ประเมินค่าใช้จ่ายรวม
  - อายุการใช้งานของซอฟต์แวร์หรือระบบงาน
  - ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น/ลิขสิทธิ์
  - ค่าบำรุงรักษารายปี
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

 5. แผนการบำรุงรักษาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้
  - ทีมงานผู้รับผิดชอบ
  - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา