Linux03

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3-12-2555

ดูแลโดย WIBOON


Linux 03: การใช้งานลินุกซ์เบื้องต้น


รายละเอียด


เรียนรู้โครงสร้างแฟ้มแบบลินุกซ์

 1. ลินุกซ์ใช้โครงสร้างระบบจัดการแฟ้มเรียกว่า filesystem มีโครงสร้างเริ่มต้นจาก / อ่านว่า root
 2. ลินุกซ์สร้างแฟ้มแทนอุปกรณ์ hardware แต่ละตัวไว้อยู่ภายใต้ directory ชื่อ /dev
 3. ลินุกซ์ไม่ใช้ drive C:, D:, E: .... แทน partition ของ hard disk แบบ MS WINDOWS
 4. hard disk ลูกแรก ถูกมองเห็นเป็น /dev/sda, ลูกที่สองเป็น /dev/sdb เป็นลำดับไปเรื่อยๆ
 5. partition แรกของ hard disk ลูกแรกคือ /dev/sda1, partition สองของ hard disk ลูกแรกคือ /dev/sda2 เป็นลำดับไปเรื่อยๆ


เรียนรู้ผังโครงสร้างแฟ้ม

 1. ผังโครงสร้างการจัดการแฟ้มข้อมูลลำดับชั้นแรกหรือยอดสุดคือ / เรียกว่า root
 2. /bin เก็บแฟ้มโปรแกรมคำสั่งต่างๆที่สามารถเรียกใช้แบบ text ผ่าน terminal ได้
 3. /boot เก็บแฟ้มที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นบูตของระบบคือ kernel, RAM disk image และที่เกี่ยวกับ boot loader
 4. /dev เก็บแฟ้มเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
 5. /etc เก็บแฟ้มข้อมูลปรับแต่งระบบ
 6. /home เก็บแฟ้มของ user ต่างๆในระบบ
 7. /lib เก็บแฟ้ม libraries และ kernel modules
 8. /media เป็นตำแหน่งสำหรับการ mount อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง เช่น hard disk, floppies, CDs, DVDs เป็นต้น
 9. /mnt เป็นตำแหน่งสำหรับการ mount อีกแห่ง สำหรับการเชื่อมต่อ เช่น network filesystems
 10. /opt เก็บแฟ้มโปรแกรมต่างๆที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นเอง ไม่ได้ถูกดูแลจัดการด้วย package manager
 11. /proc เป็นพื้นที่จำลองสงวนไว้สำหรับ kernel ติดต่อกับ process
 12. /root เป็นพื้นที่หรือรังของ root ซึ่งจะไม่ได้อยู่ที่ /home
 13. /sbin เก็บแฟ้มโปรแกรมคำสั่งต่างๆที่อนุญาตให้เฉพาะสิทธิ์ root จึงจะใช้งานได้
 14. /srv เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลในการบริการเช่น FTP
 15. /sys เป็นพื้นที่จำลองสงวนไว้สำหรับให้ kernel ติดต่อกับ system
 16. /tmp เป็นพื้นที่เก็บแฟ้มชั่วคราว
 17. /usr แฟ้มโปรแกรมคำสั่งหรือโปรแกรมประยุกต์ การใช้งานส่วนใหญ่แล้วจะเก็บไว้ที่ /usr นี้
 18. /var เก็บแฟ้มข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น log ต่างๆ ตัวอย่างคือ /var/log
 19. /var/www เป็นพื้นที่บริการ http server


คำสั่งแรกๆที่ใช้งาน

 1. คำสั่งดูว่าระบบได้ mount อุปกรณ์ใดบ้าง ไปที่ directory ใดบ้าง ดูขนาดพื้นที่การใช้งานของ file system ด้วยคำสั่ง
  df -h
 2. คำสั่งดูข้อมูลของ hard disk
  sudo fdisk -l
  หมายเหตุ 1:
  - ลินุกซ์มี user ที่มีสิทธิ์ระดับสูงสุดเรียกว่า root เทียบเท่ากับ Administrator บน MS WINDOWS
  - ลองคำสั่ง fdisk -l จะไม่ได้คำตอบอะไรออกมาเลย เนื่องจากคำสั่ง fdisk ต้องใช้สิทธิ์ระดับ root
  - บนลินุกซ์สามารถใช้คำสั่งด้วยสิทธิ์ระดับ root ด้วยการป้อนคำว่า sudo นำหน้าคำสั่งที่ต้องการ
  หมายเหตุ 2:
  - ลินุกซ์ใช้ filesystem ที่ format เป็นแบบ ext2, ext3 และ ext4
  - ext3 ก็คือ ext2 แต่เพิ่มความสามารถให้ scandisk ซ่อมปรับปรุงตัวเองได้โดยอัตโนมัติตามความจำเป็น
  - ext4 ก็คือ ext3 แต่เห็นความจุ hard disk ได้เกิน 2 TB ส่วน ext3 เห็นความจุ hard disk ได้ไม่เกิน 2 TB
 3. คำสั่งดูข้อมูล hardware ต่างๆ
  sudo lshw
  หรือต้องการดูแบบใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นลงดูส่วนอื่นๆที่เลยหน้าจอได้
  sudo lshw | less
 4. คำสั่งดูข้อมูล lan card
  ifconfig eth0
 5. คำสั่งดูข้อมูล gateway
  route -n
 6. คำสั่งดูข้อมูล dns server
  cat /etc/resolv.conf
 7. คำสั่งดูข้อมูลการต่อ ethernet
  sudo mii-tool eth0
 8. คำสั่งดูว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเปิด port ใดบ้างเพื่อให้บริการ
  netstat -lntu
  หรือ
  sudo netstat -lnptu
 9. โปรแกรม nano ใช้แก้ไขแฟ้มข้อมูล หรือ สร้างแฟ้มใหม่ก็ได้ เช่น
  สร้างแฟ้มใหม่ชื่อ test
  nano test
  บันทึกด้วยการกดแป้น Ctrl และ X เพื่อออก, จากนั้นกดแป้น Y เพื่อยืนยันว่าจะบันทึก และ ตั้งชื่อแฟ้ม แล้วกดแป้น Enter
 10. กรณีแก้ไขข้อมูลแฟ้มของระบบต้องเติม sudo นำหน้าด้วย เช่น แก้ไขชื่อเครื่อง
  sudo nano /etc/hostname
  และ
  sudo nano /etc/hosts
 11. คำสั่งดูว่ามีแฟ้มอะไรบ้าง แสดงวันที่และเวลาที่สร้างแฟ้มด้วย
  ls -l /
  ls -l /home/mama
  ls -l /var/log
  ls -l /tmp
 12. ดูขนาดพื้นที่การใช้งานของ directory ต่างๆใช้คำสั่งประมาณว่า
  sudo du -sh /var/*

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ log

 1. เกี่ยวกับ system log
  ดูด้วยคำสั่งที่เลื่อนขึ้นลงได้ หยุดด้วยกดแป้น Q
  less /var/log/syslog
  ดูด้วยคำสั่งแสดงเฉพาะส่วนท้าย
  tail /var/log/syslog
  ดูว่ามี log เพิ่มเติมอะไรบ้าง ณ เวลาล่าสุด ไปเรื่อยๆ หยุดด้วยกดแป้น Ctrl + C
  tail -f /var/log/syslog
  กดแป้น Ctrl+C

 2. ดู kernel log
  less หรือ tail หรือ tail -f ตามด้วย /var/log/kern.log
 3. ดู user authentication log
  less หรือ tail หรือ tail -f ตามด้วย /var/log/auth.log


(option) การใช้คำสั่งเกี่ยวกับ USB disk กรณีที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ติดตั้ง Graphic User Interface

 1. ต้อง mount partition ไปยัง directory ปลายทางก่อน ระบบจึงจะใช้งาน partition นั้นได้ เช่น เมื่อเสียบ usb disk ระบบจะเตือนว่ามีอุปกรณ์เพิ่มคือ /dev/sdb
 2. คำสั่งดูว่าระบบได้ mount อุปกรณ์ใดบ้าง ไปที่ directory ใดบ้าง
  df -h
 3. คำสั่งดูข้อมูลของ hard disk ว่าหลังจากเสียบ USB disk แล้วจะมี partition เพิ่มขึ้น
  sudo fdisk -l
 4. คำสั่ง mount partition ชื่อ /dev/sdb1 ไปยัง directory คือ /mnt/usbdisk ทำดังนี้
  sudo mkdir -p /mnt/usbdisk
  sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usbdisk

 5. คำสั่งดูว่าระบบได้ mount USB disk แล้ว
  df -h
 6. คำสั่งดูว่ามีแฟ้มอะไรบ้าง แสดงวันที่และเวลาที่สร้างแฟ้มด้วย
 7. ls -l /mnt/usbdisk
 8. คำสั่ง unmount partition ชื่อ /mnt/usbdisk ทำดังนี้
  sudo umount /mnt/usbdisk