การตรวจสอบรุ่นของ ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22-04-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ใช้คำสั่ง  cat /etc/lsb-release ได้คำตอบข้อความตัวอย่างว่า
  DISTRIB_ID=Ubuntu
  DISTRIB_RELEASE=8.04
  DISTRIB_CODENAME=hardy
  DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 8.04.4 LTS"

 • ใช้คำสั่ง  lsb_release -a   ได้คำตอบข้อความตัวอย่างว่า
  No LSB modules are available.
  Distributor ID:    Ubuntu
  Description:    Ubuntu 8.04.4 LTS
  Release:    8.04
  Codename:    hardy

 • ใช้คำสั่ง  cat /etc/issue  ได้คำตอบข้อความตัวอย่างว่า
  Ubuntu 8.04.4 LTS \n \l

 • ใช้คำสั่ง cat /proc/version  ได้คำตอบข้อความตัวอย่างว่า
  Linux version 2.6.24-27-generic (buildd@palmer) (gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4)) #1 SMP Wed Mar 24 10:04:52 UTC 2010

 • ใช้คำสั่ง uname -a  ได้คำตอบข้อความตัวอย่างว่า
  Linux mama-desktop 2.6.24-27-generic #1 SMP Wed Mar 24 10:04:52 UTC 2010 i686 GNU/Linux