การตั้งค่าแบบ Static IP Address บน ubuntu 20.04 server

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 13:59, 17 กันยายน 2564 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าด้วย "บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17-09-2564<br/> ดูแลโดย WIBOON<br/>...")
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17-09-2564
ดูแลโดย WIBOON

โดย default จะเป็นค่า network interface แบบ รับค่า IP มาจาก DHCP server

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: yes
   dhcp6: yes


การตั้งค่า network interface แบบ Fixed IP
หากต้องการใช้เลข IP แบบ fix ก็ต้องตั้งค่าเองในแฟ้ม /etc/netplan/01-netcfg.yaml เป็นตัวอย่างประมาณว่า IP คือ 10.0.100.251 ใน class C (/24) มี gateway ทำหน้าที่ nameserver ด้วย คือ 10.0.100.1 และมี nameserver ที่สองคือ 192.100.77.10

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: no
   addresses: [ 10.0.100.251/24 ]
   gateway4: 10.0.100.1
   nameservers:
     addresses:
       - 10.0.100.1
	   - 192.100.77.10


การสั่งให้ network ทำงานใหม่
ใช้คำสั่ง sudo netplan apply หรือ sudo systemctl restart systemd-networkd.service

การตรวจสอบ
sudo systemctl status systemd-networkd.service
sudo systemd-resolve --status