ติดตั้ง apache บน ubuntu ให้ authen กับ radius server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11-08-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • จัดทำให้ apache 2.x ทำการ authen กับ radius server


 1. ต้องติดตั้งโปรแกรม apache2 ก่อน
  หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get insall apache2

 2. ติดตั้ง module  apache authen radius ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install libapache2-mod-auth-radius

 3. สมมติว่าต้องการ authen กับ radius server เลข ip  10.0.5.2  เลข port 1812  ค่า key 'mykey'  ค่า timeout 5 
  ควบคุมพื้นที่ทั้งหมดใต้ /var/www

  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/sites-available/default   ปรับปรุงให้มีข้อมูลเป็นประมาณว่า

  AddRadiusAuth 10.0.5.2:1812 mytestkey 5
  <Directory /var/www/>
       Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
       AllowOverride None
       Order allow,deny
       allow from all
       AuthType Basic
       AuthName "My RADIUS authentication"
       AuthBasicAuthoritative Off
       AuthBasicProvider radius
       AuthRadiusAuthoritative on
       AuthRadiusActive On
       Require valid-user
  </Directory>

  แล้วให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/apache2 reload

 4. ทำแค่นี้ ทดสอบผลงานได้เลย