ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้ง awstats บน ubuntu"

จาก Wiki Opensource
แถว 10: แถว 10:
  
 
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats<br><br>  
 
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats<br><br>  
#ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้<br>sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf<br>แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า<br>LogFile="/var/log/apache2/access.log"<br>LogFormat=4<br>SiteDomain="your.domain"<br>HostAliases="localhost 127.0.0.1"<br><br>สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า<br>Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"<br>Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"<br>Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"<br>ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/<br>ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/<br>Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch<br><br>สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update <br>จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า<br>Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)<br>From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...<br>Phase 1 : First bypass old records, searching new record...<br>Searching new records from beginning of log file...<br>Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...<br>Jumped lines in file: 0<br>Parsed lines in file: 1223<br>&nbsp;Found 0 dropped records,<br>&nbsp;Found 0 corrupted records,<br>&nbsp;Found 0 old records,<br>&nbsp;Found 1223 new qualified records.<br>แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว<br>ดูผลงานบนเวบได้ที่ <nowiki>http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain</nowiki><br><br>ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ<br>แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า<br>*/10 * * * * www-data /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update &gt; /dev/null<br><br><br><br>
+
#ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้<br>sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf<br>แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า<br>LogFile="/var/log/apache2/access.log"<br>LogFormat=4<br>SiteDomain="your.domain"<br>HostAliases="localhost 127.0.0.1"<br><br>สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า<br>Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"<br>Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"<br>Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"<br>ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/<br>ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/<br>Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch<br><br>สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update <br>จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า<br>Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)<br>From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...<br>Phase 1&nbsp;: First bypass old records, searching new record...<br>Searching new records from beginning of log file...<br>Phase 2&nbsp;: Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...<br>Jumped lines in file: 0<br>Parsed lines in file: 1223<br>&nbsp;Found 0 dropped records,<br>&nbsp;Found 0 corrupted records,<br>&nbsp;Found 0 old records,<br>&nbsp;Found 1223 new qualified records.<br>แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว<br>ดูผลงานบนเวบได้ที่ <nowiki>http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain</nowiki><br><br>ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ<br>แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า<br>*/10 * * * * www-data /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update &gt; /dev/null<br>แล้วสังให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron reload<br><br><br><br>

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 17:09, 26 สิงหาคม 2551

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26-08-2551

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats

 2. ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้
  sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf
  แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า
  LogFile="/var/log/apache2/access.log"
  LogFormat=4
  SiteDomain="your.domain"
  HostAliases="localhost 127.0.0.1"

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า
  Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
  Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
  Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

  สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update
  จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า
  Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)
  From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...
  Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
  Searching new records from beginning of log file...
  Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
  Jumped lines in file: 0
  Parsed lines in file: 1223
   Found 0 dropped records,
   Found 0 corrupted records,
   Found 0 old records,
   Found 1223 new qualified records.
  แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว
  ดูผลงานบนเวบได้ที่ http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain

  ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ
  แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า
  */10 * * * * www-data /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update > /dev/null
  แล้วสังให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron reload