ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้ง awstats บน ubuntu"

จาก Wiki Opensource
แถว 1: แถว 1:
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-09-2551  
+
บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-09-2551
  
ดูแลโดย [[ผู้ใช้:Wipat.s|WIPAT]]  
+
ดูแลโดย [[%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%3AWipat.s|WIPAT]]
 
 
<br>
 
  
 +
<br/>
 
*ทดสอบกับ ubuntu 8.04
 
*ทดสอบกับ ubuntu 8.04
  
<br>  
+
<br/>
 
+
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats<br/><br/>
#ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats<br><br>  
+
#ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้<br/>sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf<br/>แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า<br/>LogFile="/var/log/apache2/access.log"<br/>LogFormat=4<br/>SiteDomain="your.domain"<br/>HostAliases="localhost 127.0.0.1"<br/><br/>สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า<br/>Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"<br/>Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"<br/>Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"<br/>ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/<br/>ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/<br/>Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch<br/><br/>สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update<br/>จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า<br/>Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)<br/>From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...<br/>Phase 1 : First bypass old records, searching new record...<br/>Searching new records from beginning of log file...<br/>Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...<br/>Jumped lines in file: 0<br/>Parsed lines in file: 1223<br/> Found 0 dropped records,<br/> Found 0 corrupted records,<br/> Found 0 old records,<br/> Found 1223 new qualified records.<br/>แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว<br/>ดูผลงานบนเวบได้ที่ <nowiki>http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain</nowiki><br/><br/>ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ<br/>แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า<br/>*/10 * * * * root /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update > /dev/null<br/>แล้วสังให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron reload<br/><br/>สำหรับ ubuntu 14.04 ติดตั้งตามนี้ https://help.ubuntu.com/community/AWStats<br/><br/>
#ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้<br>sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf<br>แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า<br>LogFile="/var/log/apache2/access.log"<br>LogFormat=4<br>SiteDomain="your.domain"<br>HostAliases="localhost 127.0.0.1"<br><br>สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า<br>Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"<br>Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"<br>Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"<br>ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/<br>ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/<br>Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch<br><br>สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update <br>จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า<br>Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)<br>From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...<br>Phase 1&nbsp;: First bypass old records, searching new record...<br>Searching new records from beginning of log file...<br>Phase 2&nbsp;: Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...<br>Jumped lines in file: 0<br>Parsed lines in file: 1223<br>&nbsp;Found 0 dropped records,<br>&nbsp;Found 0 corrupted records,<br>&nbsp;Found 0 old records,<br>&nbsp;Found 1223 new qualified records.<br>แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว<br>ดูผลงานบนเวบได้ที่ <nowiki>http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain</nowiki><br><br>ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ<br>แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า<br>*/10 * * * * root /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update &gt; /dev/null<br>แล้วสังให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron reload<br><br><br><br>
 

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:58, 4 พฤศจิกายน 2557

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-09-2551

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats

 2. ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้
  sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf
  แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า
  LogFile="/var/log/apache2/access.log"
  LogFormat=4
  SiteDomain="your.domain"
  HostAliases="localhost 127.0.0.1"

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า
  Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
  Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
  Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

  สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update
  จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า
  Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)
  From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...
  Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
  Searching new records from beginning of log file...
  Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
  Jumped lines in file: 0
  Parsed lines in file: 1223
  Found 0 dropped records,
  Found 0 corrupted records,
  Found 0 old records,
  Found 1223 new qualified records.
  แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว
  ดูผลงานบนเวบได้ที่ http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain

  ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ
  แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า
  */10 * * * * root /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update > /dev/null
  แล้วสังให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron reload

  สำหรับ ubuntu 14.04 ติดตั้งตามนี้ https://help.ubuntu.com/community/AWStats