ติดตั้ง awstats บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 15:14, 4 พฤศจิกายน 2557 โดย Wisit.c (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-09-2551

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats

 2. ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้
  sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf
  แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า
  LogFile="/var/log/apache2/access.log"
  LogFormat=4
  SiteDomain="your.domain"
  HostAliases="localhost 127.0.0.1"

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า
  Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
  Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
  Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

  สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update
  จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า
  Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)
  From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...
  Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
  Searching new records from beginning of log file...
  Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
  Jumped lines in file: 0
  Parsed lines in file: 1223
  Found 0 dropped records,
  Found 0 corrupted records,
  Found 0 old records,
  Found 1223 new qualified records.
  แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว
  ดูผลงานบนเวบได้ที่ http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain

  ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ
  แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า
  */10 * * * * root /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update > /dev/null
  แล้วสังให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron reload

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เพิ่มเติม by wisit 4-11-57
  สำหรับ ubuntu 12.04 , 14.04 ติดตั้งตามนี้ https://help.ubuntu.com/community/AWStats
  ต้องการติดตั้งแบบรวดเร็ว script สำหรับ install awstats download scripts ได้ที่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/psu12-sritrang/download/scripts-pom/installawstats.sh
  วิธีการใช้งาน
  เปลี่ยนสิทธิ์เป็น root
  sudo su -
  download script
  แล้ว run script
  bash installawstats.sh
  รอจนเสร็จ
  ดูผลงานได้ที่ http://xx.xx.xx.xx/awstats/awstats.pl (xx.xx.xx.xx = ip server ที่ติดตั้ง awstats)
  เพิ่มข้อความใน crontab -e ดังนี้ 0 * * * * /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=xx.xx.xx.xx -update > /dev/null
  ขอบคุณครับ

  รายละเอียด script
  #pom 4-11-57
  sudo apt-get install awstats -y
  MYIP=$(ifconfig eth0|grep -w "inet"|awk '{print $2}'|cut -d':' -f 2)
  FILE1=/etc/awstats/awstats.${MYIP}.conf
  sudo cp /etc/awstats/awstats.conf $FILE1
  sudo sed -i '/SiteDomain=/ c SiteDomain="'${MYIP}'"' $FILE1
  sudo sed -i '/HostAliases=/ c HostAliases="localhost 127.0.0.1 '${MYIP}'"'
  sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=${MYIP} -update
  sudo a2enmod cgi

  FILE2=/etc/apache2/sites-available/000-default.conf #14.04
  FILE3=/etc/apache2/sites-available/default #12.04
  sudo cp ${FILE2} ${HOME}
  sudo cp ${FILE3} ${HOME}
  FILE4=myfile.txt
  sudo cat > ${FILE4} <<EOF
  Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
  Alias /awstats-icon "/usr/share/awstats/icon/"
  Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
  ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
  EOF
  for i in ${FILE2} ${FILE3}
  do
  line1=$(grep -n '/VirtualHost' $i | cut -d\: -f1)
  line2=$(expr $line1 - 1)
  sed -i $line2' r '${FILE4} $i
  done
  sudo service apache2 restart
  echo "----------------------------"
  echo "add to crontab => 0 * * * * /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=${MYIP} -update > /dev/null"
  echo "----------------------------"

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------