ติดตั้ง awstats บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26-08-2551

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install awstats

 2. ตัวอย่างสร้างแสดงผลของ web server ดังนี้
  sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.mydomain.conf
  แก้ไข/ปรับปรุงแฟ้ม /etc/awstats/awstats.mydomain.conf ให้มีค่าตัวแปรประมาณว่า
  LogFile="/var/log/apache2/access.log"
  LogFormat=4
  SiteDomain="your.domain"
  HostAliases="localhost 127.0.0.1"

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/awstats ให้มีข้อมูลว่า
  Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
  Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
  Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

  สั่งให้เริ่มประมวลผลสถิติข้อมูลด้วยคำสั่ง sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update
  จะได้ข้อความแสดงผลประมาณว่า
  Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.mydomain.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)
  From data in log file "/var/log/apache2/access.log"...
  Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
  Searching new records from beginning of log file...
  Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
  Jumped lines in file: 0
  Parsed lines in file: 1223
   Found 0 dropped records,
   Found 0 corrupted records,
   Found 0 old records,
   Found 1223 new qualified records.
  แสดงว่า awstats ทำงานได้แล้ว
  ดูผลงานบนเวบได้ที่ http://your.domain/awstats/awstats.pl?config=mydomain

  ต่อไปสั่งให้ระบบประมวลผลสถิติอัตโนมัติ
  แก้ไขแฟ้ม /etc/cron.d/awstats ให้เป็นประมาณว่า
  */10 * * * * www-data /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=mydomain -update > /dev/null
  แล้วสังให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron reload