ติดตั้ง expect บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23-06-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install expect

 2. ตัวอย่างการเขียน expect ใช้เพื่อ telnet ไปหา imap mail server
  เพื่อตรวจสอบ username / password แล้วกลับออกมา เขียนประมาณว่า
  set SERVER "mail.your.domain"
  set USER "yourname"
  set PASSWORD "yourpassword"
  set PROMPT " OK"
  spawn telnet $SERVER 143
  expect "* OK"
  send ". login $USER $PASSWORD\r"
  expect ". OK"
  send ". logout\r"

 3. ตัวอย่างการเขียน expect ใช้เพื่อ telnet ไปหา pop3 mail server
  เพื่อตรวจสอบ username / password แล้วกลับออกมา เขียนประมาณว่า
  set SERVER "mail.your.domain"
  set USER "yourname"
  set PASSWORD "yourpassword"
  set PROMPT "+OK"
  spawn telnet $SERVER 110
  expect "$PROMPT"
  send "user $USER\r"
  expect "$PROMPT"
  send "pass $PASSWORD\r"
  expect "$PROMPT"
  send "quit\r"

 4. ตัวอย่างการเขียน expect ใช้เพื่อ telnet ไปหา pop.gmail.com server
  เพื่อตรวจสอบ username / password แล้วกลับออกมา เขียนประมาณว่า
  set SERVER "pop.gmail.com:995"
  set USER "yourname@gmail.com"
  set PASSWORD "yourpassword"
  set PROMPT "+OK"
  spawn openssl s_client -connect $SERVER
  expect "$PROMPT"
  send "user $USER\r"
  expect "$PROMPT"
  send "pass $PASSWORD\r"
  expect "$PROMPT"
  send "quit\r"

 5. ตัวอย่างการเขียน expect ใช้เพื่อ telnet ไปหา pop3s live.com server
  เพื่อตรวจสอบ username / password แล้วกลับออกมา เขียนประมาณว่า
  set SERVER "pop3.live.com:995"
  set USER "yourname@live.com"
  set PASSWORD "yourpassword"
  set PROMPT "+OK"
  spawn openssl s_client -connect $SERVER -crlf
  expect "$PROMPT"
  send "user $USER\r"
  expect "$PROMPT"
  send "pass $PASSWORD\r"
  expect "$PROMPT"
  send "quit\r"

 6. ตัวอย่างการเขียน expect ใช้เพื่อ telnet เข้าไปยัง switch router  เพื่ออ่านค่าจากคำสั่ง arp แล้วกลับออกมา  เขียนประมาณว่า

  set ROUTER "10.0.0.1"
  set USER "yourname"
  set PASSWORD "yourpassword"
  set PROMPT "<SWITCH>"
  spawn telnet $ROUTER
  match_max 100000
  expect "Username:"
  send "$USER\r"
  expect "Password:"
  send "$PASSWORD\r"
  expect "$PROMPT"
  send "display arp\r"
  expect {
    "More --" { send " " ; exp_continue }
    "$PROMPT" { send "exit\r" }
  }

 7. ตัวอย่างการเขียน expect ใช้เพื่อ ssh เข้าไปยัง linux router  เพื่ออ่านค่าจากคำสั่ง arp แล้วกลับออกมา  เขียนประมาณว่า

  set ROUTER "10.0.0.1"
  set USER "yourname"
  set PASSWORD "yourpassword"
  set PROMPT "\$"
  spawn ssh $USER@$ROUTER
  match_max 100000
  expect {
    "(yes/no)?" { send "yes\r"; exp_continue }
    "password:" { send "$PASSWORD\r"}
  }
  expect "$PROMPT"
  send "arp -n\r"
  expect "$PROMPT"
  send "exit\r"