ติดตั้ง ispcp บน Ubuntu

จาก Wiki Opensource

ดูแลโดย คณกรณ์ หอศิริธรรม

ปรับปรุงล่าสุด 2010-09-12


 • ISPCP Omega เป็นระบบ Web Hosting Control Panel ที่เป็น Open Source
 • ทดสอบกับ Ubuntu 10.04


ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ติดตั้ง Ubuntu 10.04 Server amd64 : IP 10.0.2.166
 2. Download ispcp Version ล่าสุด 1.0.5 ด้วยคำสั่ง
  wget https://sourceforge.net/projects/ispcp/files/ispCP%20Omega/ispCP%20Omega%201.0.5/ispcp-omega-1.0.5.tar.gz/download
 3. แตกไฟล์ ด้วยคำสั่ง
  tar -zxvf ispcp-omega-1.0.5.tar.gz

 4. ติดตั้งแพคเกจที่จำเป็น ซึ่ง ispcp เตรียมไว้ให้แล้ว ในแต่ละรุ่นของ OS
  เนื่อง จาก ispcp 1.0.5 ติดตั้งกับ Ubuntu 10.04 ต้องแก้ไขชุด package ที่ติดตั้งเล็กน้อย
  โดยแก้ไขดังนี้

  cd ispcp-omega-1.0.5
  cp docs/Ubuntu/ubuntu-packages-karmic docs/Ubuntu/ubuntu-packages-lucid
  vi docs/Ubuntu/ubuntu-packages-lucid

   ลบบรรทัด ที่เขียนว่า libmd5-perl
   เปลี่ยน   libmysqlclient15off
   เป็น       libmysqlclient16

  แล้วติดตั้ง Package ที่ต้องการด้วยคำสั่ง

  sudo apt-get install $(cat ./docs/Ubuntu/ubuntu-packages-lucid)

  รอสักครู่
  After this operation, 172MB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue [Y/n]?  <--- ตอบ y

  New password for the MySQL "root" user:   <--- ใส่รหัสผ่าน MySQL root user เช่น mysqldroot
  Repeat password for the MySQL "root" user: <--- ใส่รหัสผ่าน MySQL root user เช่น mysqldroot อีกครั้ง
  ในหน้า [Configuring courier-base] ให้กดแทบ ไปเลือก No แล้วกด Enter
  ในหน้า [Postfix Configuration] ให้กดแทบไปเลือก No Configuration แล้วกด Enter
  ในหน้า [ProFTPd configuration] ให้กดแทบไปเลือก Standalone แก้กด Enter

 5. หลังติดตั้งเสร็จ สร้างไฟล์ติดตั้ง ispcp สำหรับ Ubuntu โดยใช้คำสั่ง
  sudo make -f Makefile.ubuntu install

  โปรแกรมติดตั้งจะเขียนไฟล์ไปยัง /tmp/ispcp
 6. จากนั้น ให้ Copy ค่าต่างๆไปไว้ใน Directory ของระบบด้วยคำสั่ง
  sudo cp -Rv /tmp/ispcp/* /
 7. ติดตั้ง ISPCP ด้วยคำสั่ง (ต้องเป็น Root ของระบบจึงจะทำได้)
  sudo su
  cd /var/www/ispcp/engine/setup
  perl ispcp-setup
 8. ในหน้า Welcome to ispCP '1.0.5 OMEGA' Setup Dialog.
  Please enter a fully qualified hostname. [u0]: <-- ใส่ชื่อเต็มของเครื่อง เช่น isp.mydomain.com
  Please enter system network address. [10.0.2.166]: <-- กด Enter
  Please enter the domain name where ispCP OMEGA will run on [admin.isp.mydomain.com]: <-- กด Enter
  Please enter SQL server host. [localhost]:<--กด Enter
  Please enter system SQL database. [ispcp]:<--กด Enter
  Please enter system SQL user. [root]:<--กด Enter
  Please enter system SQL password. [none]:<--ใส่รหัสผ่าน MySQL root เช่น mysqldroot
  Please repeat system SQL password:<--ใส่รหัสผ่าน MySQL root เช่น mysqldroot อีกครั้ง
  Please enter ispCP ftp SQL user. [vftp]:<-- กด Enter
  Please enter ispCP ftp SQL user password. [auto generate]:<--ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเช่น vftppassword
  Please repeat ispCP ftp SQL user password:<--ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเช่น vftppassword อีกครั้ง
  Please enter ispCP phpMyAdmin Control user. [pma]:<--กด Enter
  Please enter ispCP phpMyAdmin Control user password. [auto generate]:<--ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเช่น pmapassword
  Please repeat ispCP phpMyAdmin Control user password:<--ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเช่น pmapassword อีกครั้ง
  Please enter administrator login name. [admin]:<--กด Enter
  Please enter administrator password:<--ใส่รหัสผ่าน Admin ที่ต้องการ(สำคัญที่สุด) เช่น p@ssw0rd
  Please repeat administrator password:<--ใส่รหัสผ่าน Admin ที่ต้องการ(สำคัญที่สุด) เช่น p@ssw0rd อีกครั้ง
  Please enter administrator e-mail address:<--ใส่ E-Mail จริงๆที่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนต่างๆ (สำคัญมาก)
  IP of Secondary DNS. (optional) []:<--กด Enter
  Use MySQL Prefix.
      Possible values: [i]nfront, [b]ehind, [n]one. [none]:<--กด Enter
      FastCGI Version: [f]cgid or fast[c]gi. [fcgid]:<--กด Enter
      Activate AWStats. [no]:<--ตอบ yes
  AWStats Mode:
      Possible values [d]ynamic and [s]tatic. [dynamic]:

  จากนั้นปล่อยให้ติดตั้งจนเสร็จจะเห็นหน้าจอประมาณว่า
      Congratulations you installed ispCP '1.0.5 OMEGA' successfully!

      Please type http://admin.isp.mydomain.com in your browser and
      log in with your Administrator Account to use ispCP.

  [ Rootkit Hunter version 1.3.6 ]

  Checking rkhunter data files...
  Checking file mirrors.dat                                  [ No update ]
  Checking file programs_bad.dat                       [ No update ]
  Checking file backdoorports.dat                       [ No update ]
  Checking file suspscan.dat                               [ No update ]
  Checking file i18n/cn                                         [ No update ]
  Checking file i18n/de                                         [ No update ]
  Checking file i18n/en                                         [ No update ]
  Checking file i18n/zh                                         [ No update ]
  Checking file i18n/zh.utf8                                 [ No update ]
 9. ลบชุดติดตั้งทิ้ง
  rm -rf /tmp/ispcp
 10. เปิดใช้งาน mcrypt ของ PHP ด้วยการแก้ไขไฟล์
  vi /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini
  เพิ่ม
  extension=mcrypt.so
 11. กำหนด Permission ให้เป็น 644
  chmod 644 /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini
 12. รีสตาร์ท Apache
  /etc/init.d/apache2 restart
 13. ใน Ubuntu 10.04 (lynx lucid) ต้องแก้ไข proftpd เล็กน้อย เนื่องจากการตั้งค่า LoadModule ไม่ได้เปิดตั้งแต่เริ่มต้น
  แก้ไขในไฟล์ /etc/proftpd/modules.conf ด้วยคำสั่ง
  sudo vi /etc/proftpd/modules.conf
  แล้ว Uncomment บรรทัดต่อไปนี้

  LoadModule mod_sql.c
  LoadModule mod_sql_mysql.c

  แล้วเริ่มต้น proftpd ใหม่ ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/proftpd restart
 14. เสร็จแล้ว เรียกใช้งานได้ที่
  http://admin.isp.mydomain.com
  Username: admin
  Password : p@ssw0rd  (หรือตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)