ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้ง nut บน ubuntu"

จาก Wiki Opensource
 
แถว 19: แถว 19:
 
#แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/nut.conf&nbsp; แก้ไขข้อมูลจากเดิม<br>MODE=none<br>ให้เป็นว่า<br>MODE=standalone<br><br>  
 
#แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/nut.conf&nbsp; แก้ไขข้อมูลจากเดิม<br>MODE=none<br>ให้เป็นว่า<br>MODE=standalone<br><br>  
 
#ถึงขั้นตอนนี้ให้รีบูท server ใหม่&nbsp; แล้วสั่งให้ nut ทำงานด้วยคำสั่ง&nbsp; sudo /etc/init.d/nut restart<br>แล้วทดสอบดูผลงานด้วยตัวอย่างคำสั่ง upsc myups@localhost&nbsp; ได้ผลประมาณว่า<br>battery.charge: 100<br>battery.charge.low: 10<br>battery.charge.warning: 50<br>battery.date: 2001/09/25<br>battery.mfr.date: 2005/06/20<br>battery.runtime: 1950<br>battery.runtime.low: 120<br>battery.type: PbAc<br>battery.voltage: 26.9<br>battery.voltage.nominal: 24.0<br>driver.name: usbhid-ups<br>driver.parameter.pollfreq: 30<br>driver.parameter.pollinterval: 2<br>driver.parameter.port: auto<br>driver.version: 2.2.1-<br>driver.version.data: APC HID 0.92<br>driver.version.internal: 0.32<br>input.transfer.high: 264<br>input.transfer.low: 194<br>input.voltage: 224.0<br>input.voltage.nominal: 230<br>ups.beeper.status: enabled<br>ups.delay.shutdown: -1<br>ups.firmware: 7.g8 .I<br>ups.firmware.aux: g8 <br>ups.load: 29<br>ups.mfr: American Power Conversion<br>ups.mfr.date: 2005/06/20<br>ups.model: Back-UPS RS 1000<br>ups.productid: 0002<br>ups.serial: QB0525144498&nbsp; <br>ups.status: OL<br>ups.test.result: No test initiated<br>ups.vendorid: 051d<br><br>เป็นอันว่าใช้งานได้<br><br>  
 
#ถึงขั้นตอนนี้ให้รีบูท server ใหม่&nbsp; แล้วสั่งให้ nut ทำงานด้วยคำสั่ง&nbsp; sudo /etc/init.d/nut restart<br>แล้วทดสอบดูผลงานด้วยตัวอย่างคำสั่ง upsc myups@localhost&nbsp; ได้ผลประมาณว่า<br>battery.charge: 100<br>battery.charge.low: 10<br>battery.charge.warning: 50<br>battery.date: 2001/09/25<br>battery.mfr.date: 2005/06/20<br>battery.runtime: 1950<br>battery.runtime.low: 120<br>battery.type: PbAc<br>battery.voltage: 26.9<br>battery.voltage.nominal: 24.0<br>driver.name: usbhid-ups<br>driver.parameter.pollfreq: 30<br>driver.parameter.pollinterval: 2<br>driver.parameter.port: auto<br>driver.version: 2.2.1-<br>driver.version.data: APC HID 0.92<br>driver.version.internal: 0.32<br>input.transfer.high: 264<br>input.transfer.low: 194<br>input.voltage: 224.0<br>input.voltage.nominal: 230<br>ups.beeper.status: enabled<br>ups.delay.shutdown: -1<br>ups.firmware: 7.g8 .I<br>ups.firmware.aux: g8 <br>ups.load: 29<br>ups.mfr: American Power Conversion<br>ups.mfr.date: 2005/06/20<br>ups.model: Back-UPS RS 1000<br>ups.productid: 0002<br>ups.serial: QB0525144498&nbsp; <br>ups.status: OL<br>ups.test.result: No test initiated<br>ups.vendorid: 051d<br><br>เป็นอันว่าใช้งานได้<br><br>  
#หากต้องการแสดงผลแบบ graphic ผ่าน cgi ให้ทำดังนี้<br><br> สร้างแฟ้ม /etc/nut/upsstats.html และ /etc/nut/upsstats-single.html ด้วยคำสั่ง<br>sudo cp /etc/nut/upsstats.html.sample /etc/nut/upsstats.html<br> sudo cp /etc/nut/upsstats-single.html.sample /etc/nut/upsstats-single.html<br><br>สร้างแฟ้ม /etc/nut/hosts.conf&nbsp; ด้วยคำสั่ง sudo cp /etc/nut/hosts.conf.sample /etc/nut/hosts.conf<br>แก้ไขเพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า<br>MONITOR myups@localhost "Back-UPS RS 1000" <br><br>ดูผลงานได้ที่&nbsp; <nowiki>http://localhost/nut</nowiki><br><br>
+
#หากต้องการแสดงผลแบบ graphic ผ่าน cgi ให้ทำดังนี้<br><br>แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/hosts.conf&nbsp; เพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า<br>MONITOR myups@localhost "Back-UPS RS 1000" <br><br>ดูผลงานได้ที่&nbsp; <nowiki>http://localhost/cgi-bin/nut/upsstats.cgi</nowiki><br><br>

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 14:40, 3 กรกฎาคม 2554

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 03-07-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ใช้ได้กับ ups เกือบทุกยี่ห้อ รวมทั้งยี่ห้อ apc ด้วย
 • หากใช้ยี่ห้อ apc ขอแนะนำให้ใช้โปแกรม apcuspd แทน ตามคำแนะนำที่บันทึก ติดตั้ง apcupsd บน ubuntu
 • ตอนไฟดับ ระบบสั่งปิดเครื่องได้อย่างเดียว ตอนไฟมา ups เปิดตัวเองไม่เป็น เราต้องมาเปิด ups ด้วยตนเอง
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ต้นฉบับจาก http://www.networkupstools.org/


 1. ติดตั้งโปรแกรม nut ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install nut nut-cgi

 2. แก้ไขแฟ้ม   /etc/nut/ups.conf  ให้ถูกต้องตามรุ่นของ ups ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเวบ http://www.networkupstools.org/compat/stable.html

  ตัวอย่างสำหรับ ups ยี่ห้อ apc รุ่น Back-UPS RS แบบ usb  ข้อมูลแฟ้ม /etc/nut/ups.conf เป็นตามตัวอย่างประมาณว่า
  [myups]
          driver = usbhid-ups
          port = auto
          desc = "My Test UPS"

  ตัวอย่างสำหรับ ups ยี่ห้อ ablerex รุ่น 625L แบบ usb  ข้อมูลแฟ้ม /etc/nut/ups.conf เป็นตามตัวอย่างประมาณว่า
  [myups]
          driver = megatec_usb
          port = auto
          desc = "My Test UPS"

 3. แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/uspd.users เพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า
  [monuser]
  password = changeme
  upsmon master

 4. แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upsmon.conf   เพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า
  MONITOR myups@localhost 1 monuser changeme master
  ...

 5. แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/nut.conf  แก้ไขข้อมูลจากเดิม
  MODE=none
  ให้เป็นว่า
  MODE=standalone

 6. ถึงขั้นตอนนี้ให้รีบูท server ใหม่  แล้วสั่งให้ nut ทำงานด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/nut restart
  แล้วทดสอบดูผลงานด้วยตัวอย่างคำสั่ง upsc myups@localhost  ได้ผลประมาณว่า
  battery.charge: 100
  battery.charge.low: 10
  battery.charge.warning: 50
  battery.date: 2001/09/25
  battery.mfr.date: 2005/06/20
  battery.runtime: 1950
  battery.runtime.low: 120
  battery.type: PbAc
  battery.voltage: 26.9
  battery.voltage.nominal: 24.0
  driver.name: usbhid-ups
  driver.parameter.pollfreq: 30
  driver.parameter.pollinterval: 2
  driver.parameter.port: auto
  driver.version: 2.2.1-
  driver.version.data: APC HID 0.92
  driver.version.internal: 0.32
  input.transfer.high: 264
  input.transfer.low: 194
  input.voltage: 224.0
  input.voltage.nominal: 230
  ups.beeper.status: enabled
  ups.delay.shutdown: -1
  ups.firmware: 7.g8 .I
  ups.firmware.aux: g8
  ups.load: 29
  ups.mfr: American Power Conversion
  ups.mfr.date: 2005/06/20
  ups.model: Back-UPS RS 1000
  ups.productid: 0002
  ups.serial: QB0525144498 
  ups.status: OL
  ups.test.result: No test initiated
  ups.vendorid: 051d

  เป็นอันว่าใช้งานได้

 7. หากต้องการแสดงผลแบบ graphic ผ่าน cgi ให้ทำดังนี้

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/hosts.conf  เพิ่มข้อมูลให้เป็นประมาณว่า
  MONITOR myups@localhost "Back-UPS RS 1000"

  ดูผลงานได้ที่  http://localhost/cgi-bin/nut/upsstats.cgi