ติดตั้ง nut แบบ server ติดต่อกับ snmp management card

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 12:04, 23 มกราคม 2555 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23-1-2555

ดูแลโดย WIBOON


 • เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง nut แบบ server ได้รับข้อมูลเรื่องสถานะไฟฟ้าจาก UPS แล้วสั่ง Shutdown ตัวเองได้
 • เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง nut แบบ server นี้เป็นตัวแม่ให้แก่เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง nut แบบ client
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. สมมติให้เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง มี หมายเลขไอพี 10.0.0.201
 2. สภาพแวดล้อมของ APC Web/SNMP Management Card คือ
  สมมติว่ามี IP address = 10.0.1.15
  community string = xxxxxxxx
  snmp version = 1
 3. ติดตั้ง snmp client ก่อนด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install snmp
 4. แล้วลองคุยกับ UPS ด้วยคำสั่ง
  snmpwalk -v 1 -c xxxxxxxx 10.0.1.15
  ได้รับคำตอบประมาณว่า
  SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: APC Web/SNMP Management Card (MB:v3.9.2 PF:v3.6.1 PN:apc_hw02_aos_361.bin AF1:v3.5.8 AN1:apc_hw02_sumx_358.bin MN:AP9617 HR:A10 SN: NA0738003068 MD:09/17/2007) (Embedded PowerNet SNMP Agent SW v2.2 compatible)
  SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.318.1.3.2.7
  DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (7866115) 21:51:01.15
  ...
  แสดงว่า snmp คุยกันรู้เรื่องแล้ว
 5. ต่อไปติดตั้งโปรแกรม nut ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install nut nut-cgi nut-snmp
  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/ups.conf เพิ่ม ups เข้าไปว่า
  [myapc]
  driver = snmp-ups
  port = 10.0.1.15
  community = xxxxxxxx
  snmp_version = v1
  mibs = apcc
  desc = "my apc"

  หมายเหตุ กรณีที่ไม่ใช้ APC ให้เปลี่ยน mibs = ietf แทน mibs = apcc ตัวอย่างเช่น
  [myliebert]
  driver = snmp-ups
  port = 10.0.1.15
  community = xxxxxxxx
  snmp_version = v1
  mibs = ietf
  desc = "my Liebert NX 100 KVA"
  จบหมายเหตุ

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upsd.conf เพิ่มเข้าไปว่า
  LISTEN 127.0.0.1 3493
  LISTEN 10.0.0.201 3493

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upsd.users เพิ่มเข้าไปว่า
  [monuser]
  password = changeme
  upsmon master

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upsmon.conf เพิ่มเข้าไปว่า
  MONITOR myapc@localhost 1 monuser changeme master

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/nut.conf แก้ไขข้อมูลจากเดิม
  MODE=none
  ให้เป็นว่า
  MODE=standalone
  หรือกรณีให้บริการเครื่องอื่นๆ
  MODE=netserver
 6. เสร็จแล้วสั่งให้ nut ทำงานด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/nut start
 7. ตรวจสอบดู nut ว่ายังทำงานด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/nut status จะได้ข้อความตอบว่า
  * upsd is ruuning
  * upsmon is running
 8. ลองตรวจสอบด้วยคำสั่ง upsc myapc@localhost จะได้ข้อมูลตอบประมาณว่า
  ambient.humidity.high: 60.00
  ambient.humidity.low: 30.00
  ambient.temperature.high: 40.00
  ambient.temperature.low: 10.00
  battery.charge: 100.00
  battery.charge.restart: 0
  battery.current: 0.00
  battery.date: 11/14/07
  battery.packs: 0.00
  battery.packs.bad: 0.00
  battery.runtime: 2700.00
  battery.runtime.low: 120
  battery.voltage: 54.00
  battery.voltage.nominal: 0.00
  device.mfr: APC
  device.model: Smart-UPS 2200 RM XL
  device.serial: JS0746004426
  device.type: ups
  driver.name: snmp-ups
  driver.parameter.mibs: apcc
  driver.parameter.pollinterval: 2
  driver.parameter.port: 172.17.112.15
  driver.parameter.snmp_version: v1
  driver.version: 2.4.3
  driver.version.internal: 0.47 (mib: apcc 1.1)
  input.frequency: 50.00
  input.sensitivity: high
  input.transfer.high: 253
  input.transfer.low: 208
  input.voltage: 231.00
  output.current: 1.00
  output.frequency: 50.00
  output.voltage: 231.00
  output.voltage.nominal: 230
  ups.delay.shutdown: 270
  ups.delay.start: 0
  ups.firmware: 690.16.I
  ups.id: UPS_IDEN
  ups.load: 18.00
  ups.mfr: APC
  ups.mfr.date: 11/14/07
  ups.model: Smart-UPS 2200 RM XL
  ups.serial: JS0746004426
  ups.status: OL
  ups.temperature: 21.00
  ups.test.result: Ok
  แสดงว่าตั้ง ups บน nut ถูกต้องแล้ว
 9. แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/hosts.conf เพิ่มข้อมูลว่า
  MONITOR myapc@localhost "MYAPC"

  แล้วดูผ่านทางเวบ http://localhost/cgi-bin/nut/upsstats.cgi
  หรือที่ http://10.0.0.201/cgi-bin/nut/upsstats.cgi