ติดตั้ง phpmyfaq บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 10:52, 17 เมษายน 2555 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย '*ทดสอบติดตั้งบน ubuntu 10.04.4 *ทดสอบใช้เวอร์ชั่น phpMyFAQ 2.7.4<br> *ศ...')
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)
 • ทดสอบติดตั้งบน ubuntu 10.04.4
 • ทดสอบใช้เวอร์ชั่น phpMyFAQ 2.7.4
 • ศึกษาวิธีการติดตั้งได้จาก http://www.phpmyfaq.de/documentation.2.7.en.php


ขั้นตอน

 1. ติดตั้ง apache ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install apache2 apache2-doc

 2. ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-gd php5-curl php5-cli php5-ldap php5-radius

 3. เปิด ssl ด้วยคำสั่ง sudo a2enmod ssl
  ดาวน์โหลดแฟ้มจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/apache/apache2-ssl.tar.gz
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/apache/apache2-ssl.tar.gz -N -P /tmp
  แล้วแตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง tar -zxvf /tmp/apache2-ssl.tar.gz -C /tmp
  คัดลอกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยคำสั่ง
  sudo mv /tmp/ssleay.cnf /usr/share/apache2
  sudo mv /tmp/apache2-ssl-certificate /usr/sbin
  sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl

  สร้าง certification ด้วยคำสั่ง sudo apache2-ssl-certificate
  ระบบจะมีข้อความออกให้โต้ตอบ ก็ให้กดแป้น Enter อย่างเดียวจนเสร็จ

  แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/sites-available/default
  เพิ่มบรรทัดว่า NameVirtualHost *:443 เข้าไป
  แล้วสร้างเพิ่ม tag ทำนองเดียวกับ <VirtualHost *:80>
  แต่เปลี่ยนจากเลข 80 เป็นเลข 443 และเพิ่ม SSL ประมาณว่า
  NameVirtualHost *:443
  <VirtualHost *:443>
      ServerAdmin webmaster@localhost
      DocumentRoot /var/www
      <Directory /var/www/>
         Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
         AllowOverride None
         Order allow,deny
         allow from all
      </Directory>
      SSLEngine on
      SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
  </VirtualHost>

  เสร็จแล้วก็ให้ restart apache ใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

 4. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด

  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ
  mysqladmin -uroot password mysqldroot

  สร้าง database สำหรับ phpmyfaq ชื่อ myphpmyfaq ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testfaq CHARACTER SET 'UTF8';"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database myphpmyfaq ให้แก่ user ชื่อ myfaq โดยมีรหัสผ่านว่า myfaqpass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testfaq.* to 'myfaq'@'localhost' identified by 'myfaqpass' ;"

 5. ดาวน์โหลด phpmyfaq-2.7.4.tar.gz ไปไว้ใน /tmp ดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/phpmyfaq/phpmyfaq-2.7.4.tar.gz -N -P /tmp

 6. เก็บไปไว้ใน /var/www/faq (ตัวอย่างเลือกตั้งชื่อไดเรกทอรีว่า faq) ดังนี้
  sudo tar -zxpvf /tmp/phpmyfaq-2.7.4.tar.gz -C /var/www
  sudo mv /var/www/phpmyfaq-2.7.4 /var/www/faq
  เปลี่ยนสิทธิของแฟ้ม
  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/faq

 7. สร้างแฟ้มชื่อ info.php เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของ php ต้องไม่ต่ำกว่า 5.3.2 และ module support ต่างๆ ดังนี้
  เช่น ใช้เอดิเตอร์ vi ดังนี้
  sudo vi /var/www/info.php
  ป้อนข้อความนี้
  <?php phpinfo(); ?>

  ทดสอบ
  http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/info.php

  หากมีข้อมูล support ตามนี้ ก็ทำขั้นตอน install ได้แล้ว
  PHP
  from version 5.2.3 (recommended: latest PHP 5.x)
  register_globals = off (recommended)
  safe_mode = off (recommended)
  memory_limit = 64M
  GD support
  XMLWriter support
  JSON support
  Filter support
  SPL support

  แล้วควรลบไฟล์นี้ทิ้ง เพื่อไม่ต้องการให้ใครมาเรียกดูได้อีก
  sudo rm -f /var/www/info.php

 8. ทำขั้นตอน install โดยเข้าเบราว์เซอร์ และใส่ url ดังนี้
  http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/faq/install/setup.php
  ที่หัวข้อ Please add your database connection setup information
  SQL server เลือก MySQL 5.x (ext/mysql)
  SQL server host: ใส่ localhost
  SQL username: ใส่ myfaq
  SQL password: ใส่ myfaqpass
  SQL database: ใส่ testfaq
  Table prefix: ไม่ใส่
  ที่หัวข้อ LDAP information
  ไม่เลือกใช้
  ที่หัวข้อ phpMyFAQ information
  Default language: เลือก Thai
  Permission level: เลือก Basic (no group support) ค่า default
  Admin's real name: ตั้งใหม่ เช่น Nai FAQ เป็นต้น
  E-mail address: เช่น อีเมลของ yahoo เป็นต้น
  Admin's username: ตั้งใหม่ เช่น admin เป็นต้น
  Admin's password: ตั้งใหม่ เช่น adminpass เป็นต้น
  Retype password: ใส่ adminpass อีกครั้ง
  คลิกปุ่ม Click to install phpMyFaq 2.7.4
  จะได้ข้อความ
  All database tables were successfully created.
  Congratulation! Everything seems to be okay.
  จากนั้นที่บรรทัด
  If you don't want to participate in the survey, you can directly visit your version of phpMyFAQ or login into your admin section.
  คลิกที่ข้อความ your version of phpMyFAQ เพื่อดูหน้าเว็บหน้าแรก

 9. ต่อไปเป็นการปรับแต่งการตั้งค่าการทำงานหลังจาก install แล้ว
  ให้เข้าเบราว์เซอร์ และใส่ url ดังนี้
  http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/faq/admin/
  ใส่ username และ password

 10. เข้าได้แล้วให้เปลี่ยนภาษาเป็น Thai

 11. การตั้งค่าการทำงาน
  เข้าเบราว์เซอร์ด้วยสิทธิ admin
  คลิกเลือก ข้อมูลระบบ (Configuration)
  คลิกเลือก ข้อมูลหลักของระบบ
  ไฟล์ภาษา: เลือก Thai
  เปิดระบบตรวจภาษาของเบาเซอร์อัตโนมัติ: ติ๊กถูก
  ชื่อของเว็บ FAQ: ตั้งใหม่ เช่น My Test FAQ
  รายละเอียดของเว็บ FAQ: เขียนอะไรก็ได้
  ขื่อผู้เขียน: เขียนอะไรก็ได้
  อีเมลของผู้ดูแลระบบ: ใส่อีเมลของคุณ
  เปิดใช้ระบบติดตามผู้ใช้: ติ๊กถูก
  เปิดใช้ระบบบันทึกการใช้งานผู้ดูแล: ติ๊กถูก
  เปิดใช้งาน mod_rewrite (ค่าเริ่มต้น: ปิด): ไม่ติ๊ก
  URL หลักสำหรับการตรวจสอบลิงค์: ใช้ตอนคลิกปุ่ม Logout ให้ตั้งให้ถูกต้อง เช่น ชื่อเครื่อง pmf ก็ใส่เป็น http://pmf/faq เป็นต้น
  ช่วงเวลาสำหรับการตรวจลิงค์ของ AJAX (หน่วยเป็นวินาที): ค่าเดิมคือ 86400
  เปิดการใช้งานแบบ WYSIWYG (ค่าเริ่มต้น: เปิด): ติ๊กถูก
  เลือกเทมเพลตที่ต้องการ: เลือก default
  ช่องอีเมลเป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอก (ค่าเริ่มต้น: ปิด): ไม่ติ๊ก
  Activate Google translations (default: deactivated): ไม่ติ๊ก
  Google API key: ไม่ติ๊ก
  เรื่อง แสดงผลวันที่ เพื่อแสดง time zone Asia/Bangkok
  Date format (default: Y-m-d H:i) ให้ใส่เป็น Y-m-d H:i T

  หัวข้อ ค่าเริ่มต้นของข้อมูล FAQ ไม่แก้ไข
  หัวข้อ Search ไม่แก้ไข

  หัวข้อ Security configuration แก้ไขดังนี้
  เปิดใช้งาน LDAP (ค่าเริ่มต้น: ปิด): ติ๊กถูก
  เปิดให้เข้าใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อแบบปลอดภัยเท่านั้น? (ค่าเริ่มต้น: ปิด): ติ๊กถูก

  ส่วนรายการอื่นๆ ไม่ติ๊ก

  หัวข้อ ระบบควบคุม Spam ไม่แก้ไข

  หัวข้อ Social networks configuration ไม่แก้ไข

  คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลระบบ
  คลิกปุ่ม ออกจากระบบ

 12. แก้ไขค่า default time zone เดิม Europe/Berlin เป็น เป็นของประเทศไทย คือ Asia/Bangkok
  cd /var/www/faq
  sudo vi config/constants.php
  บรรทัดที่ 39 เดิม
  define('PMF_DATETIME_TIMEZONE_DEFAULT', 'Europe/Berlin');
  เปลี่ยนเป็น
  define('PMF_DATETIME_TIMEZONE_DEFAULT', 'Asia/Bangkok');

 13. การยกเลิกการขอเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ทางหน้าเว็บ registration ให้แก้ไขดังนี้
  ไปที่ไดเรกทอรี faq
  cd /var/www/faq
  แก้ไขแฟ้ม loginbox.tpl ด้วยเอดิเตอร์ เช่น vi ดังนี้
  sudo vi template/default/loginbox.tpl
  ประมาณบรรทัดที่ 3 แก้ไขจากเดิม
  <a href="#" onclick="javascript:loginForm(); return false;">{msgLoginUser}</a> | {msgRegisterUser}
  ให้เป็น
  <a href="#" onclick="javascript:loginForm(); return false;">{msgLoginUser}</a>

  แล้วแก้ไขให้ไม่แสดงหน้า Password forgotten? ในหน้า user
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 16 ให้ลบทิ้ง
  <p><a href="admin/password.php" title="{msgLostPassword}">{msgLostPassword}</a></p>

  ควรเปลี่ยนชื่อแฟ้ม register.php ให้เป็นชื่ออื่น เช่น register.php.notuse ทำดังนี้
  sudo mv register.php register.php.notuse
  ควรเปลี่ยนชื่อแฟ้ม password.php ให้เป็นชื่ออื่น เช่น password.php.notuse ทำดังนี้
  sudo mv admin/password.php admin/password.php.notuse

  ต้องแก้ไขให้ไม่แสดงลิงค์ Password forgotten? ในหน้า admin
  แก้ไขแฟ้ม admin/header.php ด้วยเอดิเตอร์ เช่น vi ดังนี้
  sudo vi admin/header.php
  ให้ลบตั้งแต่บรรทัดที่ 242 ถึง 246 ทิ้ง
  <li>
  <a href="password.php" title="<?php print $PMF_LANG["lostPassword"]; ?>">
  <?php print $PMF_LANG["lostPassword"]; ?>
  </a>
  </li>

 14. (หากต้องการใช้คู่กับ ldap แบบ default ของโปรแกรม) การปรับค่าคอนฟิกหากตั้งค่าตอน install ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้เลือก
  เข้าไปที่ไดเรกทอรี config
  cd /var/www/faq/config
  sudo mv ldap.php.original ldap.php
  แก้ไขค่าในแฟ้ม ldap.php ให้ถูกต้อง
  $PMF_LDAP['ldap_server'] = ;
  $PMF_LDAP['ldap_port'] =
  ;
  $PMF_LDAP['ldap_user'] = ;
  $PMF_LDAP['ldap_password'] =
  ;
  $PMF_LDAP['ldap_base'] = ;

 15. (หากต้องการ login ใช้กับ RADIUS ไม่ต้องการใช้ LDAP แบบ default ของโปรแกรม) การแก้ไข code ให้ใช้กับ RADIUS ได้
  เข้าไปที่ไดเรกทอรี PMF_Auth
  cd /var/www/faq/inc/PMF_Auth
  ดาวน์โหลด code ที่ได้รับการแก้ไข ดังนี้
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/phpmyfaq/AuthLdap_RADIUS.php
  แล้วสำรองเก็บอันเก่าไว้
  sudo cp -p AuthLdap.php AuthLdap.php.save
  แล้วใช้อันที่ดาวน์โหลดมาแทน
  sudo cp -p AuthLdap_RADIUS.php AuthLdap.php

  ติดตั้ง PSU-radius ตามขั้นตอนดังนี้
  (คัดจากลิงค์ http://opensource.cc.psu.ac.th/ติดตั้ง_psu-radius_บน_ubuntu)
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-radius/psu-radius.tgz -N -P /tmp
  tar -zxpvf /tmp/psu-radius.tgz -C /tmp
  cd /tmp/psu-radius
  sudo sh install-psu-radius.sh
  ปรับแต่งแฟ้ม /etc/freeradius/imap-authen.sh ให้ใช้ PSU Mail และ PSU Passport ดังนี้
  AUTHEN_SHADOW="YES"
  AUTHEN_MAIL="YES"
  DEFAULT_MAIL_SERVER="mail.psu.ac.th"
  AUTHEN_LDAP="NO"
  AUTHEN_SSH="NO"
  AUTHEN_PSU_PASSPORT="YES"
  CHECK_PREBLACKLIST="YES"
  PREBLACKLIST_FILE="/etc/freeradius/preblacklist.txt"

  ปรับแต่งแฟ้ม /etc/freeradius/my-authen.sh
  CHECK_BLACKLIST="YES"
  ALL_PASS="NO"
  CHECK_VIPLIST="YES"
  CHECK_PSU_STAFF="YES"
  CHECK_PSU_STUDENT="YES"
  BLACKLIST_FILE="/etc/freeradius/blacklist.txt"
  VIP_FILE="/etc/freeradius/viplist.txt"

 16. ตัวอย่างการกำหนดหัวข้อ
  เข้าเบราว์เซอร์ด้วยสิทธิ admin
  http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/faq/admin/
  คลิกที่ข้อความ เปลี่ยนใช้ระบบความปลอดภัยสูงในการเข้าใช้งาน
  ใส่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

  การเพิ่มหัวข้อหลัก
  เลือกรายการ หัวข้อ
  เลือกรายการ เพิ่มหัวข้อหลัก
  ชื่อหัวข้อ: ใส่ข้อความว่า ระบบเน็ตเวิร์ค
  คลิกปุ่ม เพิ่มหัวข้อ

  การเพิ่มหัวข้อย่อย
  คลิกปุ่ม บวก ที่อยู่หลังหัวข้อหลักที่สร้างขึ้นนั้น
  ชื่อหัวข้อ: ใส่ข้อความว่า VPN
  คลิกปุ่ม เพิ่มหัวข้อ

  การตรวจสอบว่ามีหัวข้อย่อย
  คลิกที่ชื่อหัวข้อหลัก เช่น ระบบเน็ตเวิร์ค แล้วจะเห็นว่ามีรายการหัวข้อย่อยเลื่อนออกมา

  (หากต้องการให้มีข้อมูลมากกว่า 1 ภาษา เช่นมีทั้งไทยและอังกฤษ)
  การแปลหัวข้อหลัก และ หัวข้อย่อย เป็นภาษาอื่น เช่น English
  เช่นแปลคำว่า ระบบเน็ตเวิร์ค เป็น Network ทำดังนี้
  คลิกปุ่ม แปล (ลูกศรโค้งสีเขียว)
  ช่อง ชื่อหัวข้อ ใส่ข้อความภาษาอังกฤษ Network
  ช่อง ภาษา เลือก English
  คลิกปุ่ม แปลหัวข้อ

 17. การลบคำแปลภาษาที่ไม่ต้องใช้งาน
  เข้าเบราว์เซอร์ด้วยสิทธิ admin
  คลิกเลือก ข้อมูลระบบ (Configuration)
  คลิกเลือก ส่วนการแปล
  เลื่อนหาบรรทัดที่เป็นภาษาที่ไม่ต้องใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม [ลบ]

 18. การแก้ไขคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องสวยงามขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
  (ให้ทำก่อนทำเรื่อง SEO ด้านล่าง)
  เข้าเบราว์เซอร์ด้วยสิทธิ admin
  คลิกเลือก ข้อมูลระบบ (Configuration)
  คลิกเลือก ส่วนการแปล
  เลื่อนหาบรรทัด Thai แล้วคลิกปุ่ม [แก้ไข]
  มีทั้งหมด 28 หน้า ค่อยๆแก้ไข

 19. การตั้งให้หน้าแรกเลือกแสดงภาษาไทยก่อนภาษาอื่นๆ
  แก้ไขแฟ้ม inc/Language.php
  cd /var/www/faq
  sudo vi inc/Language.php
  ที่บรรทัด 112 ใส่ cooment ด้วยเครื่องหมาย //
  //$_lang['detection'] = strtolower($this->acceptedLanguage);
  แล้วเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป
  $_lang['detection'] = 'th';

 20. กำหนดสิทธิการใช้งานเรื่อง SEO
  เข้าไปที่ไดเรกทอรี faq
  cd /var/www/faq
  เปลี่ยนชื่อแฟ้มจากเดิม _.htaccess เป็น .htaccess
  sudo mv _.htaccess .htaccess

  แก้ไขค่า RewriteBase
  sudo vi .htaccess
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 29
  เดิม
  RewriteBase /phpmyfaq/
  เป็น
  RewriteBase /faq/

  เปิดใช้ module rewrite
  sudo a2enmod rewrite

  แก้ไขแฟ้ม default ของ apache2
  sudo vi /etc/apache2/sites-available/default
  ให้เปลี่ยนจาก
  <Directory /var/www/>
  ...
  AllowOverride None
  ...
  </Directory>
  เป็น
  <Directory /var/www/>
  ...
  AllowOverride All
  ...
  </Directory>
  โดยที่ต้องทำทั้งสองแห่งที่ใต้บรรทัด <VirtualHost *:80> และ <VirtualHost *:443>

  รีสตาร์ท apache2 ใหม่
  sudo service apache2 restart

  เข้าเบราว์เซอร์ด้วยสิทธิ admin
  http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/faq/admin/
  คลิกเลือก ข้อมูลระบบ (Configuration)
  คลิกเลือก ข้อมูลหลักของระบบ
  เปิดใช้งาน mod_rewrite (ค่าเริ่มต้น: ปิด): ติ๊ก
  คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลระบบ
  คลิกปุ่ม ออกจากระบบ

 21. การเพิ่มข้อมูล (คำถามและคำตอบของ FAQ)
  หากต้องการให้ค้นหาและแสดงผลในภาษาใด ก็ต้องเลือกภาษานั้นก่อนพิมพ์ข้อมูล
  คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล
  ช่อง ชื่อ ใส่ชื่อที่ต้องการให้แสดง
  ช่อง อีเมล ใส่หรือไม่ใส่ขึ้นกับข้อมูลระบบ
  ช่อง เลือกหัวข้อที่ต้องการ ให้เลือกหัวข้อตามต้องการ
  ช่อง หัวข้อหลัก คือ คำถาม
  ช่อง ข้อมูลของคุณสำหรับFAQ คือ คำตอบ
  ช่อง คำค้น ใส่หรือไม่ก็ได้
  ช่อง ที่อยู่สำหรับข้อมูลนี้ ใส่หรือไม่ก็ได้
  ช่อง โปรดกรอกข้อมูลตัวอักษรในภาพที่แสดงไว้: ใส่อักษรที่เห็น
  คลิกปุ่ม ส่ง

 22. การตั้งค่าให้รับส่งอีเมลระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บมาสเตอร์ได้

  ติดตั้ง postfix ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install postfix
  ระบบจะมีหน้าต่าง Postfix Configuration ขึ้นมา ให้กด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  จะได้อีกหน้าต่างให้เลื่อนไปเลือกแถบ No configuration แล้วกด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  เป็นอันว่าติดตั้งเสร็จ

  ปรับแต่งเพิ่มต่อไป ด้วยคำสั่ง sudo dpkg-reconfigure postfix
  ระบบจะมีหน้าต่าง Postfix Configuration ขึ้นมา ให้กด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  จะได้อีกหน้าต่างให้เลื่อนไปเลือกแถบ Local only แล้วกด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  ที่ช่อง System mail name : ให้ป้อนชื่อ server
  ที่ช่อง Root and postmaster mail recipient: ให้ข้ามไปเลย
  ที่ช่อง Other destinations to accept mail for (blank for none): ให้ข้ามไปเลย
  ที่คำถาม Force synchronous updates on mail queue? ให้เลือกตอบ NO
  ที่ช่อง Local networks: ให้ป้อนเหลือแค่ว่า 127.0.0.0/8
  ที่ช่อง Mailbox size limit (bytes): ให้ใส่เลข 0
  ที่ช่อง Local address extension character: ปล่อยตามเดิมเป็นเครื่องหมาย +
  ที่คำถาม Internet protocols to use: ให้เลือก ipv4
  ที่คำถาม Use procmail for local delivery? ให้ตอบ No

  ปรับปรุงให้ local mail server สามารถส่งอีเมล์ออกได้
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/postfix/main.cf ปรับปรุงค่าตัวแปรดังนี้คือ
  default_transport = smtp
  relay_transport = smtp

  จัดการ relay mail ไปให้ server อื่นส่งแทน ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/postfix/main.cf
  ตั้งค่าตัวแปรดังตัวอย่าง relayhost = server.domain
  เสร็จแล้วสั่งให้ posftix ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/postfix force-reload

 23. หากไม่ต้องการแสดงไอคอน facebook, twitter และอื่นๆ
  แก้ไขที่แฟ้ม /var/www/helpdesk/index.php
  ประมาณบรรทัดที่ 660
  เดิม
  $tpl->processBlock(
  'rightBox', 'socialLinks', array(
  'writeDiggMsgTag' => 'Digg it!',
  'writeFacebookMsgTag' => 'Share on Facebook',
  'writeTwitterMsgTag' => 'Share on Twitter',
  'writeDeliciousMsgTag' => 'Bookmark this on Delicious',
  'writePDFTag' => $PMF_LANG['msgPDF'],
  'writePrintMsgTag' => $PMF_LANG['msgPrintArticle'],
  'writeSend2FriendMsgTag' => $PMF_LANG['msgSend2Friend'],
  'link_digg' => $faqServices->getDiggLink(),
  'link_facebook' => $faqServices->getShareOnFacebookLink(),
  'link_twitter' => $faqServices->getShareOnTwitterLink(),
  'link_delicious' => $faqServices->getBookmarkOnDeliciousLink(),
  'link_email' => $faqServices->getSuggestLink(),
  'link_pdf' => $faqServices->getPdfLink(),
  'facebookLikeButton' => $faqHelper->renderFacebookLikeButton($faqServices->getLink()),
  )
  );
  ให้ใส่ comment เป็นเครื่องหมาย // ไว้ข้างหน้าบรรทัดดังนี้
  //$tpl->processBlock(
  //'rightBox', 'socialLinks', array(
  //'writeDiggMsgTag' => 'Digg it!',
  //'writeFacebookMsgTag' => 'Share on Facebook',
  //'writeTwitterMsgTag' => 'Share on Twitter',
  //'writeDeliciousMsgTag' => 'Bookmark this on Delicious',
  //'writePDFTag' => $PMF_LANG['msgPDF'],
  //'writePrintMsgTag' => $PMF_LANG['msgPrintArticle'],
  //'writeSend2FriendMsgTag' => $PMF_LANG['msgSend2Friend'],
  //'link_digg' => $faqServices->getDiggLink(),
  //'link_facebook' => $faqServices->getShareOnFacebookLink(),
  //'link_twitter' => $faqServices->getShareOnTwitterLink(),
  //'link_delicious' => $faqServices->getBookmarkOnDeliciousLink(),
  //'link_email' => $faqServices->getSuggestLink(),
  //'link_pdf' => $faqServices->getPdfLink(),
  //'facebookLikeButton' => $faqHelper->renderFacebookLikeButton($faqServices->getLink()),
  //)
  //);


จบ.