ติดตั้ง postfix บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 10:59, 3 พฤษภาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03-05-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04, 8.04


 1. ติดตั้ง postfix ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install postfix
  ระบบจะมีหน้าต่าง Postfix Configuration ขึ้นมา  ให้กด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  จะได้อีกหน้าต่างให้เลื่อนไปเลือกแถบ No configuration แล้วกด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  เป็นอันว่าติดตั้งเสร็จ ค่อยมาปรับแต่งเพิ่มต่อไป

 2. จัดการให้ postfix ทำงานแบบ local คือส่งอีเมล์กันภายใน server นี้ ด้วยคำสั่ง
  sudo dpkg-reconfigure postfix
  ระบบจะมีหน้าต่าง Postfix Configuration ขึ้นมา ให้กด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  จะได้อีกหน้าต่างให้เลื่อนไปเลือกแถบ Local only แล้วกด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  ที่ช่อง System mail name :  ให้ป้อนชื่อ server
  ที่ช่อง Root and postmaster mail recipient:  ให้ข้ามไปเลย
  ที่ช่อง Other destinations to accept mail for (blank for none):  ให้ข้ามไปเลย
  ที่คำถาม Force synchronous updates on mail queue? ให้เลือกตอบ NO
  ที่ช่อง Local networks: ให้ป้อนเหลือแค่ว่า 127.0.0.0/8
  ที่ช่อง Mailbox size limit (bytes): ให้ใส่เลข 0
  ที่ช่อง Local address extension character: ปล่อยตามเดิมเป็นเครื่องหมาย +
  ที่คำถาม Internet protocols to use: ให้เลือก ipv4
  ที่คำถาม Use procmail for local delivery? ให้ตอบ No

  เสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้เลย

 3. ตัวอย่างข้อมูลในแฟ้ม /etc/postfix/main.cf สำหรับ local mail server ที่เพิ่งถูกสร้าง
  smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
  biff = no
  append_dot_mydomain = no
  readme_directory = no
  myhostname = myserver.domain
  alias_maps = hash:/etc/aliases
  alias_database = hash:/etc/aliases
  myorigin = /etc/mailname
  mydestination = myserver.domain, localhost
  relayhost =
  mynetworks = 127.0.0.0/8
  mailbox_size_limit = 0
  recipient_delimiter = +
  inet_interfaces = loopback-only
  default_transport = error
  relay_transport = error
  inet_protocols = ipv4

 4. หากต้องการปรับปรุงให้ local mail server สามารถส่งอีเมล์ออกได้
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/postfix/main.cf ปรับปรุงค่าตัวแปรดังนี้คือ
  default_transport = smtp
  relay_transport = smtp

  เสร็จแล้วให้ postfix ทำงานใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/postfix restart

 5. จัดการ aliases ให้แก้ไขที่แฟ้ม /etc/aliases
  เสร็จแล้วสั่งให้ postfix เรียนรู้ข้อมูลใหม่ด้วยคำสั่ง sudo newaliases

 6. จัดการ relay mail ไปให้ server อื่นส่งแทน ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/postfix/main.cf 
  ตั้งค่าตัวแปรดังตัวอย่าง relayhost = other.mail.net
  เสร็จแล้วสั่งให้ posftix ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/postfix force-reload