ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 06-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • PSU-radius เป็น freeradius รุ่นที่ได้ปรับแต่งให้ติดตั้งพร้อมใช้งาน สามารถ authen กับ mail server และ PSU passport ได้
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-radius/psu-radius.tgz มาเก็บไว้ก่อน
  ตัวอย่างดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ /tmp ใช้คำสั่งประมาณว่า
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-radius/psu-radius.tgz -N -P /tmp
 2. แตกแฟ้มที่ดาวน์โหลดมา เอาไปเก็บไว้ที่ /tmp ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  tar -zxpvf /tmp/psu-radius.tgz -C /tmp
 3. เข้าไปทำงานใน directory ที่ถูกสร้างขึ้นมาตอนแตกแฟ้มนี้ ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  cd /tmp/psu-radius
 4. เริ่มขั้นตอนติดตั้งด้วยคำสั่ง
  sudo sh install-psu-radius.sh
 5. ระบบจะเริ่มทำการติดตั้ง รอสักครู่ก็จะใช้งานได้
 6. ทดสอบ user ใน server แบบ localhost โดยตรง ใช้คำสั่งว่า
  sudo radtest mama 123456 127.0.0.1 0 testing123
 7. ทดสอบ user ใน server ผ่าน network ใช้คำสั่งประมาณว่า
  sudo radtest mama 123456 server_ip 0 mytestkey
 8. ทดสอบ user@gmail.com  ใช้คำสั่งประมาณว่า
  sudo radtest user@gmail.com yourpassword 127.0.0.1 0 testing123
 9. การยืนยันตัวตนใช้ username / password ตั้งให้ authen กับ server ต่างๆได้ที่แฟ้ม /etc/freeradius/imap-authen.sh  เลือกตั้งค่าดังนี้

  AUTHEN_SHADOW="YES"  หมายถึงให้ authen กับแฟ้ม /etc/passwd ด้วย

  AUTHEN_MAIL="YES" หมายถึงให้ authen กับ mail server ด้วย
  ให้ปรับค่า DEFAULT_MAIL_SERVER="your.domain" ให้เป็น mail server  ที่ต้องการ

  AUTHEN_LDAP="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับ ldap server
  ถ้าต้องการให้ authen กับ ldap server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_LDAP="YES"
  แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/check-ldap.sh ตั้งค่า LDAP SEVER  ให้ถูกต้องเช่น
  LDAP_HOST="ldap://your.domain"
  LDAP_BASE="dc=aa,dc=bb"

  AUTHEN_SSH="NO"  หมายถึงไม่ต้อง  authen กับ ssh server
  ถ้าต้องการให้ authen กับ ssh server ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_SSH="YES"
  และปรับค่า SSH_SERVER="server.domain" ให้เป็น ssh server ที่ต้องการ

  AUTHEN_PSU_PASSPORT="NO" หมายถึงไม่ต้อง authen กับระบบ PSU passport
  ถ้าต้องการให้ authen กับระบบ PSU passport ต้องแก้ไขตัวแปรเปลี่ยนเป็น AUTHEN_PSU_PASSPORT="YES"
 10. เมื่อ authen ด้วย username / password ถูกต้องผ่านมาได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการตรวจสอบรายชือผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ
  แก้ไขระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่แฟ้ม /etc/freeradius/my-authen.sh ตั้งค่าดังนี้

  CHECK_BLACKLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบ blacklist ด้วย
  รายชื่อ blacklist อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt
  ถ้ามีชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/blacklist.txt  จะถูกตัดสิทธ์ใช้งาน

  ALL_PASS="YES" หมายถึงไม่ต้องตรวจสอบ ให้ผ่านได้ทุกคน
  หากเปลี่ยนป็น ALL_PASS="NO" หมายถึงว่าต้องตรวจสอบขั้นตอนอื่นตามลำดับถัดไป

  CHECK_VIPLIST="YES" หมายถึงตรวจสอบระบบแฟ้ม vip ด้วย
  หากมีรายชื่อปรากฏในแฟ้ม /etc/freeradius/viplist.txt ก็จะสามารถผ่านได้เลย

  CHECK_PSU_STAFF="YES" หมายถึงตรวจสอบว่าเป็น staff ของ PSU หรือไม่

  CHECK_PSU_STUDENT="YES" หมายถึงตรวจสอบว่าเป็น student ของ PSU หรือไม่
 11. หากต้องการปรับตั้งค่าให้ radius server นี้บริการผ่าน network และปรับตั้ง key
  ให้แก้ไขรายการ client ผ่าน network ที่แฟ้ม /etc/freeradius/clients.conf
  ตัวอย่างประมาณว่า
  client 10.0.5.0/24 {
          secret          = mytestkey
          shortname       = private-network
  }