ติดตั้ง quota บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • เพื่อจัดการโควต้าดิสก์


 1. ติดตั้งโปรแกรมโควต้าดิสค์ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install quota
 2. แก้ไขแฟ้ม /etc/fstab ในส่วนของ disk partition ที่ต้องการควบคุมโควต้า
  จากเดิมสมมติตัวอย่างเป็นประมาณว่า
  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  UUID=c97aad4f-fee7-40b4-9cba-aab7188169f4 /               ext3    errors=remount-ro 0       1
  /dev/hda1       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1  

  ให้แก้ไขแทรกเพิ่มข้อความว่า  usrquota,grpquota, เข้าไป กลายเป็น
  UUID=c97aad4f-fee7-40b4-9cba-aab7188169f4 /               ext3    usrquota,grpquota,errors=remount-ro 0       1
 3. สร้างแฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลโควต้า ด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo touch /aquota.user  /aquota.group
  sudo chmod 600 /aquota.user /aquota.group
 4. จัดการ mount พื้นที่ / ใหม่ ด้วยคำสั่ง  sudo mount -o remount /
  ตรวจสอบความพร้อมของระบบ ด้วยคำสั่ง sudo quotacheck -agmuv
  แล้วเริ่มระบบโควต้าด้วยคำสัง sudo quotaon -a
 5. ทดสอบดูผลด้วยคำสั่ง sudo repquota -a ได้ผลดังประมาณตัวอย่าง
  *** Report for user quotas on device /dev/hda2
  Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                          Block limits                File limits
  User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
  ----------------------------------------------------------------------
  root      -- 2573608       0       0         150844     0     0
  daemon  --       8       0       0              3     0     0
  lp        --      12       0       0              3     0     0
 6. กำหนดค่าโควต้าดิสก์ของผู้ใช้แต่ละคนด้วยคำสั่ง  sudo setquota
  ตัวอย่างเช่นต้องการจำกัดผู้ใช้ชื่อ myuser
  มีพื้นที่ไม่เกิน 200000 blocks(200 Mbytes) และ/หรือ 1000 inodes(แฟ้ม)
  โดยเริ่มเตือนที่ 160000 blocks(160 Mbytes) และ/หรือ 800 inodes ด้วยตัวอย่างคำสั่ง
  sudo setquota -u myuser 160000 200000 800 1000 -a
 7. ตรวจสอบข้อมูลโควต้าของผู้ใช้ชื่อ myuser ด้วยตัวอย่างคำสั่ง  sudo quota -v myuser
  Disk quotas for user myuser (uid 14533):
       Filesystem  blocks   quota     limit   grace   files   quota   limit   grace
       /dev/hda2       4  160000  200000             1     800  1000
  ความหมายของค่าต่างๆตามคอลัมน์คือ
  blocks=ขนาดพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ไป, quota=ขนาดดิสก์ที่เริ่มเตือน, limit=ขนาดดิสก์ที่จำกัด
  files=จำนวนแฟ้มที่ใช้ไป, quota=จำนวนแฟ้มที่เริ่มเตือน, limit=จำนวนแฟ้มที่จำกัด
 8. เนื่องจากระบบไม่ได้ตรวจสอบโควต้าตลอดเวลาทุกครั้งที่มีผู้ใช้งานแฟ้มข้อมูล
  จึงต้องตั้งค่าให้มีการตรวจสอบทุกวันโดยสร้างแฟ้มข้อมูลชื่อ
  /etc/cron.daily/quota-check มีข้อมูลดังนี้
  #!/bin/bash
  /sbin/quotaoff -a
  /sbin/quotacheck -agumv
  /sbin/quotaon -a

  และตั้งค่าให้มีการตรวจสอบโควต้าดิสก์ทุกครั้งที่บูทเครื่อง
  โดยใส่เพิ่มบรรทัดข้อความคำสั่งเข้าไปไว้ในแฟ้ม /etc/rc.local ดังนี้
  sh /etc/cron.daily/quota-check