ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ติดตั้ง typo3 บน Ubuntu"

จาก Wiki Opensource
แถว 15: แถว 15:
 
#ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-gd php5-ldap php5-memcache php5-curl php5-xcache php5-cli<br>แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง&nbsp; sudo /etc/init.d/apache2 restart<br><br>  
 
#ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-gd php5-ldap php5-memcache php5-curl php5-xcache php5-cli<br>แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง&nbsp; sudo /etc/init.d/apache2 restart<br><br>  
 
#ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ด้วยคำสั่ง<br> sudo apt-get install unzip catdoc dbconfig-common unrtf xlhtml graphicsmagick memcached ppthtml wwwconfig-common javascript-common<br>&nbsp;<br>  
 
#ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ด้วยคำสั่ง<br> sudo apt-get install unzip catdoc dbconfig-common unrtf xlhtml graphicsmagick memcached ppthtml wwwconfig-common javascript-common<br>&nbsp;<br>  
#สร้าง database สำหรับ CMS ที่ต้องการติดตั้ง<br>ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ testdatabase ใช้คำสั่ง<br>mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testdatabase CHARACTER SET 'UTF8';"<br><br>***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า<br>mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE testdatabase;"<br><br>แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database testdatabase ให้แก่ user<br>ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ mamamysql โดยมีรหัสผ่านว่า mamapass ใช้คำสั่งคือ<br>mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testdatabase.* to 'mamamysql'@'localhost' identified by 'mamapass'&nbsp;;"<br><br>
+
#สร้าง database สำหรับ CMS ที่ต้องการติดตั้ง<br>ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ testdatabase ใช้คำสั่ง<br>mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testdatabase CHARACTER SET 'UTF8';"<br><br>***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า<br>mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE testdatabase;"<br><br>แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database testdatabase ให้แก่ user<br>ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ mamamysql โดยมีรหัสผ่านว่า mamapass ใช้คำสั่งคือ<br>mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testdatabase.* to 'mamamysql'@'localhost' identified by 'mamapass'&nbsp;;"<br><br>  
#เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง typo3 ไว้ที่ /var/www/typo3 ด้วยคำสั่ง<br>sudo mkdir -p /var/www/test-typo3<br><br>
+
#เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง typo3 ไว้ที่ /var/www/typo3 ด้วยคำสั่ง<br>sudo mkdir -p /var/www/test-typo3<br><br>  
#ดาวน์โหลดแฟ้ม typo 4.5.2 จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz<br> มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz -P /tmp<br>แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ที่ /var/www/test-typo3 ด้วยคำสั่ง<br>sudo tar -zxvf /tmp/introductionpackage-4.5.2.tar.gz&nbsp; -C /tmp<br>sudo mv /tmp/introductionpackage-4.5.2/* /var/www/test-typo3<br><br>แล้วปรับสิทธิ์เจ้าของ /var/www/test-typo3 ให้แก่ apache ด้วยคำสั่ง<br>sudo chown -R www-data.www-data /var/www/test-typo3<br>  
+
#ดาวน์โหลดแฟ้ม typo 4.5.2 จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz<br> มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz -P /tmp<br>แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ที่ /var/www/test-typo3 ด้วยคำสั่ง<br>sudo tar -zxvf /tmp/introductionpackage-4.5.2.tar.gz&nbsp; -C /tmp<br>sudo mv /tmp/introductionpackage-4.5.2/* /var/www/test-typo3<br><br>แล้วปรับสิทธิ์เจ้าของ /var/www/test-typo3 ให้แก่ apache ด้วยคำสั่ง<br>sudo chown -R www-data.www-data /var/www/test-typo3<br><br>
 
+
#ต่อไปต้องติดตั้งปรับแต่งระบบ typo3 ครั้งแรก ให้ไปที่เวบ http://localhost/test-typo3<br><br>ขั้นตอน 1&nbsp;: Welcome to the TYPO3 Installation Tool&nbsp;<br>ให้คลิกปุ่ม Continue<br><br>ขั้นตอน 2&nbsp;: Connect to your database host &gt;<br>Username: mamamysql<br>Password&nbsp;:&nbsp; mamapass<br>Host: localhost<br>แล้วให้คลิกปุ่ม Continue<br><br>ขั้นตอน 3&nbsp;: Select Database:<br>ให้เลือก Select an EMTPY&nbsp;existing database: <br>แล้วเลือก Database ว่า testdatabase<br>แล้วให้คลิกปุ่ม Continue<br><br>ขั้นตอน 4 : Choose a package <br>ให้เลือกเป็น Introduction package (recommended)<br>แล้วให้คลิกปุ่ม Continue<br><br>ขั้นตอนที่ 5 : ระบบเริ่มติดตั้ง แล้วมาหยุดที่ Enter a password<br>ให้ป้อนว่า 123456 <br>แล้วให้คลิกปุ่ม Continue<br><br>ขั้นตอนที่ 6 : Congratulations, เป็นอันเรียบร้อย<br>ให้คลิกปุ่ม Go to your Website<br>ก็จะเข้าไปถึงหน้าเวบที่สร้างไว้<br><br>
ขั้นตอนการติดตั้ง<br>
+
#เข้าไปทดสอบใช้งานด้วย user ว่า admin รหัสผ่านว่า 123456<br>
 
 
#ติดตั้ง Apache2, PHP5, MySQL Server<br>  
 
#Download typo3 จาก http://typo3.org/download/<br>ล่าสุดคือรุ่น 4.4 มีให้ download 2 แบบ <br>แบบ Installer&nbsp;: เป็นแบบติดตั้งให้ครับตั้งแต่ Web Server, PHP, MySQL และ typo3 (เหมาะสำหรับ Windows Installation)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Download ได้ที่&nbsp;: http://typo3.org/download/installers/<br>แบบ Package&nbsp;: ติดตั้ง Web Server, PHP, MySQL เอง จะ download เฉพาะ typo3<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มีให้เลือก 2 แบบ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Introduction&nbsp;: มีทั้ง typo3 และชุดตัวอย่าง (เหมาะไว้ลองดูคุณสมบัติ ไม่เหมาะใช้งานจริง)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Source+Dummy: มีแต่ typo3 พร้อมใช้งาน ไม่มีตัวอย่าง (เหมาะสำหรับเริ่มใช้งานจริง)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Download ได้ที่&nbsp;: http://typo3.org/download/packages/<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในขั้นทดสอบลองใช้แบบ Introduction, ใช้คำสั่ง<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wget http://cdnetworks-us-2.dl.sourceforge.net/project/typo3/TYPO3%20Introduction%20Package/introductionpackage-4.4.0a.zip<br> <br>  
 
#แตกไฟล์ไปไว้ใน /var/www<br>cd /var/www<br>mkdir mysite<br>cd mysite<br>unzip ~/instroductionpackage-4.4.0a.zip<br><br><br>
 
#เปลี่ยนสิทธิ์ของ Directory เท่าที่จำเป็นให้ www-data ทำงานได้<br><br>sudo chgrp -R www-data fileadmin typo3temp typo3conf uploads<br>sudo chmod -R g+rwX,o-w fileadmin typo3temp typo3conf uploads<br><br>  
 
#ติดตั้งและตั้งค่า typo3 ผ่านทาง Web โดยการไปที่ URL:<br>http://localhost/mysite<br>  
 
#Installation TYPO3 4.4<br>6.1 Welcome to the TYPO3 Installation Tool&nbsp; &gt; คลิก Continue<br>6.2 Connect to your database host &gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Username: root<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Password&nbsp;:&nbsp; รหัสผ่าน ของ root ของ mysql-server<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Host: localhost<br>6.3 Select Database:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้ายังไม่สร้าง Database &gt; เลือก Create a new database (Recommended) แล้วตั้งชื่อ Database<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในที่นี้ให้ชื่อว่า mysitedb<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ถ้าสร้างไว้แล้ว ให้เลือก Database ที่ต้องการ<br>6.4 Choose a package &gt; หากต้องการดูตัวอย่าง ให้เลือก Introduction หากต้องการใหม่เอี่ยม ให้เลือก Blank System<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
#เสร็จสิ้นการติดตั้ง จะได้ <br>username: admin<br>password&nbsp;: password
 

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:57, 25 เมษายน 2554

 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25-04-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบบน Ubuntu 10.04
 • กำลังทดสอบ อย่าเพิ่งเอาไปใช้ !
 • typo3 เป็น CMS อีกตัวหนึ่ง แต่มีจุดเด่นเรื่องการออกแบบ User Interface ที่ยืดหยุ่นกว่า Joomla


 1. ติดตั้ง apache web server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc
  และสั่งเพิ่ม module ด้วยคำสั่ง sudo a2enmod rewrite
  แล้วสั่ง reload ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart
  ใช้ browser ตรวจสอบดูว่า web server ใช้งานได้แล้ว  โดยไปที่เวบ http://localhost

 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ mysqladmin -uroot password mysqldroot

 3. ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-gd php5-ldap php5-memcache php5-curl php5-xcache php5-cli
  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 4. ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install unzip catdoc dbconfig-common unrtf xlhtml graphicsmagick memcached ppthtml wwwconfig-common javascript-common
   
 5. สร้าง database สำหรับ CMS ที่ต้องการติดตั้ง
  ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ testdatabase ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testdatabase CHARACTER SET 'UTF8';"

  ***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE testdatabase;"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database testdatabase ให้แก่ user
  ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ mamamysql โดยมีรหัสผ่านว่า mamapass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testdatabase.* to 'mamamysql'@'localhost' identified by 'mamapass' ;"

 6. เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง typo3 ไว้ที่ /var/www/typo3 ด้วยคำสั่ง
  sudo mkdir -p /var/www/test-typo3

 7. ดาวน์โหลดแฟ้ม typo 4.5.2 จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz
  มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz -P /tmp
  แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ที่ /var/www/test-typo3 ด้วยคำสั่ง
  sudo tar -zxvf /tmp/introductionpackage-4.5.2.tar.gz  -C /tmp
  sudo mv /tmp/introductionpackage-4.5.2/* /var/www/test-typo3

  แล้วปรับสิทธิ์เจ้าของ /var/www/test-typo3 ให้แก่ apache ด้วยคำสั่ง
  sudo chown -R www-data.www-data /var/www/test-typo3

 8. ต่อไปต้องติดตั้งปรับแต่งระบบ typo3 ครั้งแรก ให้ไปที่เวบ http://localhost/test-typo3

  ขั้นตอน 1 : Welcome to the TYPO3 Installation Tool 
  ให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอน 2 : Connect to your database host >
  Username: mamamysql
  Password :  mamapass
  Host: localhost
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอน 3 : Select Database:
  ให้เลือก Select an EMTPY existing database:
  แล้วเลือก Database ว่า testdatabase
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอน 4 : Choose a package
  ให้เลือกเป็น Introduction package (recommended)
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอนที่ 5 : ระบบเริ่มติดตั้ง แล้วมาหยุดที่ Enter a password
  ให้ป้อนว่า 123456
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอนที่ 6 : Congratulations, เป็นอันเรียบร้อย
  ให้คลิกปุ่ม Go to your Website
  ก็จะเข้าไปถึงหน้าเวบที่สร้างไว้

 9. เข้าไปทดสอบใช้งานด้วย user ว่า admin รหัสผ่านว่า 123456