ติดตั้ง wordpress บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 12:11, 17 เมษายน 2555 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17-04-2555

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้ง apache web server ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install apache2
 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install mysql-server

  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่

  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ
  mysqladmin -uroot password mysqldroot
 3. ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-cli php5-gd php5-imap php5-ldap php5-radius unzip
  sudo a2enmod rewrite

  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/apache2 restart
 4. สร้าง database สำหรับ wordpress ที่ต้องการติดตั้ง
  ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ wpdb ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE wpdb CHARACTER SET 'UTF8';"

  ***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE wpdb;"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database wpdb ให้แก่ user
  ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ wpmysql โดยมีรหัสผ่านว่า wppass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on wpdb.* to 'wpmysql'@'localhost' identified by 'wppass';"
 5. ติดตั้ง wordpress ดาวน์โหลดจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/wordpress/wordpress-3.3.1-th.tar.gz ด้วยคำสั่ง
  wget -P /tmp http://ftp.psu.ac.th/pub/wordpress/wordpress-3.3.1-th.tar.gz
  แล้วแตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง
  sudo tar -zxvf /tmp/wordpress-3.3.1-th.tar.gz -C /var/www
  แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  sudo chown -R www-data /var/www/wordpress
 6. คัดลอกแฟ้ม config ด้วยคำสั่ง
  sudo cp /var/www/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/wordpress/wp-config.php
  แก้ไขแฟ้ม /var/www/wordpress/wp-config.php แก้ไขข้อมูล 3 แห่งคือ
  ประมาณบรรทัด 19 แก้ไขตัวแปรเดิมว่า define('DB_NAME', 'database_name_here');  เปลี่ยนใหม่ให้เป็นว่า define('DB_NAME', 'wpdb');
  ประมาณบรรทัด 22 แก้ไขตัวแปรเดิมว่า define('DB_USER', 'username_here'); เปลี่ยนใหม่ให้เป็นว่า define('DB_USER', 'wpmysql');
  ประมาณบรรทัด 25 แก้ไขตัวแปรเดิมว่า define('DB_PASSWORD', 'password_here'); เปลี่ยนใหม่ให้เป็นว่า define('DB_PASSWORD', 'wppass');
 7. เริ่มต้นระบบไปที่เวบ http://localhost/wordpress
  ได้หน้าเวบข้อความว่า
  ยินดีต้อนรับ .. ไปหัวข้อรายละเอียดที่ต้องการ ...
  ช่อง "หัวข้อเว็บ" ให้ป้อนชื่อที่ต้องการตัวอย่างเช่น  MyWordpress
  ช่อง "ชือผู้ใช้" ยังคงเหมือนเดิมคือ admin
  ช่อง "รหัสผ่าน" ให้ป้อน 2 ครั้ง ตัวอย่างนี้ป้อนว่า 123456 ทั้ง 2 ครั้ง
  ช่อง "อีเมล์ของคุณ" ให้ป้อนอีเมล์ที่ต้องการเช่น my@your.domain
  ช่อง "ส่วนตัว" ยังคงติ๊กเลือก "อนุญาตให้เว็บของฉันปรากฎใน search engines..."
  แล้วคลิกปุ่ม "ติดตั้งเวิร์ดเพรส" รอสักครู่ เมื่อได้หน้าเวบข้อความว่า "สำเร็จ"
  ให้คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทดสอบใช้งานได้เลย
 8. การปรับแต่งให้ login เข้าด้วย admin
  ได้เวบหน้าหลัก ที่เมนูด้านซ้ายล่าง ให้คลิกเลือกหัวข้อว่า  "ตั้งค่า" ได้เวบหน้า"ตั้งค่าทั่วไป"
  ช่อง "เขตเวลา" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "Asia" -> "Bangkok"
  ช่อง "รูปแบบวันที่" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "ปรับแต่ง d-m-Y"
  ช่อง "รูปแบบเวลา" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "ปรับแต่ง H:i"
  แล้วคลิกปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"
 9. จัดให้ wordpress ทำการ authen กับ ldap server ทำดังนี้
  ต้องติดตั้ง php5-ldap ก่อน ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install php5-ldap
  ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/wordpress/simple-ldap-login.1.4.0.5.1.zip มาติดตั้ง ด้วยคำสั่ง
  wget -P /tmp http://ftp.psu.ac.th/pub/wordpress/simple-ldap-login.1.4.0.5.1.zip
  แตกแฟ้มออกมาแล้วเอาไปติดตั้งด้วยคำสั่ง
  sudo unzip -d /var/www/wordpress/wp-content/plugins  /tmp/simple-ldap-login.1.4.0.5.1.zip
  ต่อไปให้เข้าหน้าเวบของ http://localhost/wordpress ด้วย login เป็น admin
  ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกเลือกหัวข้อว่า "ปลั๊กอิน" ได้หน้าเวบ "ปลั๊กอิน"
  ไปที่ช่อง "Simple LDAP Login"  แล้วคลิกเลือก "ใช้งาน"
  กลับไปที่เมนูด้านซ้ายล่าง ให้คลิกเลือกหัวข้อว่า  "ตั้งค่า" -> "Simple LDAP Login"
  ได้หน้าเวบ Simple LDAP Login 1.4.0.5.1  (ตัวอย่างนี้ตั้งค่าให้ใช้กับ LDAP ของ PSU)
  ไปด้านขวาที่ส่วนของ Advanced
  ช่อง Login mode: ให้ติ๊กเลือกเปลี่ยนเป็น Create Wordpress account for anyone who successfully authenticates against LDAP.
  ไปด้านซ้ายที่ส่วนของ Settings
  ช่อง  LDAP Directory: ให้เปลี่ยนไปติ๊กเลือกเป็น OpenLDAP
  ช่อง Account Suffix: ให้ลบข้อความออกหมด ให้เหลือกลายเป็นช่องว่างๆ
  ช่อง LDAP Login Attribute ยังคงเหมือนเดิมคือ uid
  ช่อง Base DN: ให้แก้ไขเปลี่ยนเป็นว่า ou=staff,dc=cc,dc=psu
  ช่อง Domain Controller(s): ให้แก้ไขเปลี่ยนเป็นว่า front.psu.ac.th
  เสร็จแล้วเลื่อนลงไปคลิกปุ่ม "Update Options >>"
  ทำเพียงแค่นี้ แล้วทดสอบผลงานได้เลย
 10. การปรับปรุงเปลี่ยนมาใช้ nginx แทน apache ให้ปิด  apache ก่อน ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/apache2 stop
  sudo update-rc.d -f apache2 remove
  ติดตั้ง nginx ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install nginx php5-cgi

  สร้างแฟ้ม /etc/init.d/php-fastcgi ให้มีข้อมูลดังนี้
  #!/bin/bash
  BIND=127.0.0.1:9000
  USER=www-data
  PHP_FCGI_CHILDREN=15
  PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=1000
  PHP_CGI=/usr/bin/php-cgi
  PHP_CGI_NAME=`basename $PHP_CGI`
  PHP_CGI_ARGS="- USER=$USER PATH=/usr/bin PHP_FCGI_CHILDREN=$PHP_FCGI_CHILDREN PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=$PHP_FCGI_MAX_REQUESTS $PHP_CGI -b $BIND"
  RETVAL=0
  start() {
        echo -n "Starting PHP FastCGI: "
        start-stop-daemon --quiet --start --background --chuid "$USER" --exec /usr/bin/env -- $PHP_CGI_ARGS
        RETVAL=$?
        echo "$PHP_CGI_NAME."
  }
  stop() {
        echo -n "Stopping PHP FastCGI: "
        killall -q -w -u $USER $PHP_CGI
        RETVAL=$?
        echo "$PHP_CGI_NAME."
  }
  case "$1" in
      start)
        start
    ;;
      stop)
        stop
    ;;
      restart)
        stop
        start
    ;;
      *)
        echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
        exit 1
    ;;
  esac
  exit $RETVAL

  สั่งให้ php-fastcgi ทำงานด้วยคำสั่ง
  sudo chmod +x /etc/init.d/php-fastcgi
  sudo /etc/init.d/php-fastcgi start
  sudo update-rc.d php-fastcgi defaults

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nginx/sites-available/default
  ไปประมาณบรรทัด 14-15 แก้ค่าเดิมจาก
  root   /var/www/nginx-default;  
  index  index.html index.htm;
  ให้กลายเป็นค่าใหม่ว่า
  root   /var/www;
  index  index.php index.html index.htm;
  ไปประมาณบรรทัด 47-52 แก้ไขยกเลิกการ comment ด้วยการลบเครื่องหมาย # ที่นำหน้าออก กลายเป็นว่า
  location ~ \.php$ {
  fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index  index.php;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /var/www$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  สั่งให้ nginx ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/nginx restart
  ทำเพียงแค่นี้ ก็ได้ wordpress บน nginx แล้ว ทดสอบเข้าหน้าเวบ http://localhost/wordpress ได้เลย