ผู้ใช้:Wisit.c

จาก Wiki Opensource

นาย วิศิษฐ โชติอุทยางกูร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technician Officer)

คณะทันตแพทยศาสตร์  http://www.dent.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

email  wisit.cATpsu.ac.th