สร้าง ubuntu router

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20-04-2552

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.0.4
 • ตัวอย่างนี้เป็นการสร้าง PC router ที่ใช้ ubuntu

 1. ให้ใส่ LAN card ใน PC เพียงใบเดียวก่อน แล้วติดตั้ง ubuntu server ตามคำแนะนำใน ติดตั้ง ubuntu server

 2. ตั้งค่า eth0 ให้มี ip ตามต้องการ ตัวอย่างนี้สมมติว่าเป็นเลข 192.168.0.10  , มี gateway เป็น 192.168.0.1, มี dns เป็น 192.168.0.12
  ให้ตั้งค่าในแฟ้ม /etc/network/interfaces เป็นตัวอย่างประมาณว่า
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 192.168.0.10
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1

  ให้ตั้งค่าในแฟ้ม /etc/resolv.conf เป็นตัวอย่างประมาณว่า
  nameserver 192.168.0.11

  แล้วสั่งให้ network ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/networking restart  ทดสอบให้มั่นใจว่าใช้งาน network ได้ดี

 3. ปิดเครื่อง PC แล้วเสียบ LAN card เพิ่มเข้าไปใน PC แล้วให้บูทเครื่อง PC นี้ใหม่

  ตั้งค่า eth1 ให้มี ip ตามต้องการ ตัวอย่างนี้สมมติว่าเป็นเลข 10.0.3.1
  ให้ตั้งค่าในแฟ้ม /etc/network/interfaces เป็นตัวอย่างประมาณว่า
  auto eth1
  iface eth1 inet static
  address 10.0.3.1
  netmask 255.255.255.0

  แล้วสั่งให้ network ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/networking restart  ทดสอบให้มั่นใจว่าใช้งาน network ได้ดี

 4. สั่งให้ทำงานเป็น router ต้องใช้คำสั่ง   sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

 5. หากต้องการให้ eth1 ทำตัวเป็น dhcp server ด้วย ให้ทำดังนี้

  ติดตั้ง dhcpd ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install dhcp3-server
  แก้ไขแฟ้ม  /etc/dhcp3/dhcpd.conf เป็นประมาณดังตัวอย่าง
  subnet 10.0.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.3.100 10.0.3.250;
    option domain-name-servers 192.168.0.11;
    option routers 10.0.3.1;
  }

  สั่งให้ dhcpd ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dhcp3-server force-reload