ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"

จาก Wiki Opensource
(สร้างหน้าใหม่: === วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ === "มหาวิทยาลัย...)
 
แถว 1: แถว 1:
=== วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ===
+
'''เวบนี้เป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ <br>'''
  
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานและเลือกเป็นผู้นำทางวิชาการในบางสาขา
+
'''ถือปฏิบัติตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์'''
  
 
<br>  
 
<br>  
แถว 7: แถว 7:
 
<br>  
 
<br>  
  
=== พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ===
+
ผู้ร่วมแบ่งปัน
  
*พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ<br> * สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล<br> * ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างปัญญาสมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
+
*[http://opensource.cc.psu.ac.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89:Wipat.s วิภัทร ศรุติพรหม]
 
 
<br>
 
 
 
=== <br>เป้าหมายและภาระกิจของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  ===
 
 
 
1. เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์กร โดยมีการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเป็นฐาน<br> 2. เป็นผู้นำและพันธมิตรเครือข่ายการจัดการความรู้ ของชุมชนวิชาการด้านโอเพนซอร์ส ทั้งในระดับองค์กร ประเทศ และสากล<br>
 

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 00:42, 31 พฤษภาคม 2551

เวบนี้เป็นคลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ

ถือปฏิบัติตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ผู้ร่วมแบ่งปัน