ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบื้องหลังการสร้างต้นแบบ PSU 32"

จาก Wiki Opensource
(แทนที่เนื้อหาด้วย "'''<span style="color:#ff0000">ยกเลิกการใช้งานแล้ว เนื่องจากล้าสมัย</sp...")
 
แถว 7: แถว 7:
 
<br/>
 
<br/>
  
ยังไม่เรียบร้อย ห้ามใช้งาน
+
*เลิกใช้งาน
*sis 191 มี bug ใช้ mtu ไม่เกิน 1496
 
#ติดตั้ง ubuntu 11.04 desktop i386 บน virtualbox ขนาด 20 GB<br/>แบ่ง partition ให้ /dev/sda1 มีขนาด 19 GB แบบ primary ext3 และ /dev/sda2 มีขนาด 1 GB แบบ linux swap<br/>ตั้ง user ชื่อ mama รหัสผ่าน 123456 ให้ autologin
 
#ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ login เข้าใช้งานด้วย user ชื่อ mama รหัสผ่าน 123456<br/>แล้วปรับปรุงซ่อมแซมช่องโหว่ ด้วยคำสั่ง sudo apt-get update และ sudo apt-get dist-upgrade แล้วให้รีบูทใหม่
 
#ทำให้เวลาใช้คำสั่ง sudo ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน แก้ไขแฟ้ม /etc/sudoers<br/>เพิ่มข้อความว่า mama ALL=NOPASSWD: ALL เป็นบรรทัดใหม่ต่อท้ายแฟ้มเดิมด้วยคำสั่งว่า<br/>sudo sh -c "echo 'mama ALL=NOPASSWD: ALL' >> /etc/sudoers"
 
#ติดตั้ง gnome ทำดังนี้<br/>sudo apt-get install gnome-session-fallback gnome-shell<br/>sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -s gnome-shell<br/>แล้วให้รีบูทใหม่
 
#ติดตั้งโปรแกรม psu-remastersys ทำดังนี้<br/>wget -N -P /tmp [http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-remastersys/psu-remastersys.tgz http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-remastersys/psu-remastersys.tgz]<br/>tar -zxpvf /tmp/psu-remastersys.tgz -C /tmp<br/>cd /tmp/psu-remastersys<br/>sudo sh install-psu-remastersys.sh<br/>แก้ไขตัวแปรในแฟ้ม /etc/remastersys.conf ให้เป็นดังนี้<br/>LIVEUSER="mama"<br/>LIVECDLABEL="PSU-32 Live DVD"<br/>CUSTOMISO="psu-32-backup.iso"<br/>BACKUPSHOWINSTALL="0"
 
#แก้ไข mtu bug ของ sis191 ปรับปรุง /etc/network/interfaces ให้เป็นดังนี้<br/>auto lo<br/>iface lo inet loopback<br/>auto eth0<br/>iface eth0 inet dhcp<br/>pre-up /sbin/ifconfig $IFACE mtu 1496
 
#แก้ไขแฟ้ม /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules ลบข้อมูลที่ขึ้นต้นว่า SUBSYSTEM=="net",... ออกให้หมด ด้วยคำสั่ง<br/>sudo sh -c "sed -i 's/^.*SUBSYSTEM/#SUBSYSTEM/' /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"<br/><br/>สร้างแฟ้ม /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules ขึ้นใหม่ด้วยคำสั่งว่า<br/>sudo sh -c "echo '#DO NOTHING' > /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules"
 
#ยกเลิกการตั้งค่า update อัตโนมัติ ด้วยคำสั่ง sudo apt-get remove update-notifier<br/>ปิด screen saver ของ desktop ไม่ต้องให้ทำงาน Applications -> System Tools -> System Settings -> Personal Screen<br/>ปิด power managment ไม่ต้องให้ display ทำงาน Applications -> System Tools -> System Settings -> Hardware Power<br/><br/>เพิ่ม alt_ctrl_backspace ให้ kill X server ได้<br/>Applications -> System Tools -> System Settings -> Keyboard Layout -> Layouts -> Options...<br/>-> Key sequence to kill the X server -> Control + Alt + Backspace<br/><br/>ปรับปรุง grub ให้แสดง text ตอนบูท แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub ปรับปรุงตัวแปร GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash"<br/>แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่ง sudo update-grub<br/><br/>เพิ่ม applet กดแป้น ALT ขวา + คลิกขวาเมาส์ Add to panel... -> System Monitor -> Add<br/>คลิกขวา Open System Monitor -> Preferences -> Network<br/>ย้าย applet กดแป้น ALT ขวา + คลิกขวาเมาส์ Move<br/><br/>ตั้งการบูทให้ทำงานโปรแกรมโดยอัตโนมัติ<br/>Applications -> Other -> Startup Applications -> Add
 
#ปรับแต่ง firefox ดังนี้<br/>ตั้งพื้นที่ download ให้ถามทุกครั้ง Edit -> Preferences -> General<br/>ตั้งฟอนต์ Loma ภาษาไทย Edit -> Preferences -> Content -> Fonts & colors -> Advanced... -> Thai -> Monospace: -> Loma<br/>ปิดการจำ password ให้ถามทุกครั้ง Edit -> Preferences -> Secutiry
 
#ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยเพิ่มไปที่ /usr/share/fonts/truetype/thai/ ด้วยคำสั่ง<br/>sudo wget [[Ftp%3Aftp%3A%2F%2Fftp.psu.ac.th%2Fpub%2Fthaifonts%2Fsipa-fonts%2F%2Attf|ftp://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts/*ttf]] -P /usr/share/fonts/truetype/thai
 
#ติดตั้ง flash plugin ด้วยคำสั่ง<br/>sudo apt-get install libcurl3 libnspr4-dev flashplugin-nonfree
 
#ติดตั้งโปรแกรม clamav ดังนี้<br/>sudo apt-get install clamav clamtk<br/>wget -P /tmp [http://ftp.psu.ac.th/pub/clam/clamtk_4.39-1_all.deb http://ftp.psu.ac.th/pub/clam/clamtk_4.39-1_all.deb]<br/>sudo dpkg -i /tmp/clamtk_4.39-1_all.deb<br/><br/>ปิดไม่ให้ clamv-freshclam ทำงาน ด้วยคำสั่ง<br/>sudo update-rc.d -f clamav-freshclam remove<br/>แก้ไขแฟ้ม /etc/clamav/freshclam.conf<br/>เพิ่มบรรทัดว่า DatabaseMirror clamav.psu.ac.th
 
#ติดตั้งโปรแกรมต่างๆดังนี้<br/>sudo apt-get install dialog easytag etherwake ethtool expect fbreader filezilla gimp gcompris gnash gparted gthumb gtkterm<br/>sudo apt-get install iperf kompozer littler lshw-gtk minicom mozilla-plugin-vlc nbtscan nmap nfs-common openjdk-6-jre openssh-server<br/>sudo apt-get install pspp qcad scilab stellarium supertux-stable<br/>sudo apt-get install traceroute tuxmath tuxpaint tuxtype vlc vlc-plugin-pulse wine wireshark wxmaxima
 
#ติดตั้งโปรแกรม R และ epicalc ดังนี้<br/>sudo apt-get install r-base r-base-dev rkward<br/>เปิดโปรแกรม RKWard ให้เลือกเมนู Settings -> Configure Packages<br/>ได้หน้าต่าง Configure Packages RKWard ให้เลือกแถบ Install แล้วคลิกปุ่ม Fetch list<br/>ได้หน้าต่าง CRAN mirror มาให้เลื่อนไปเลือก Thailand แล้วคลิกปุ่ม OK<br/>กลับมาที่หน้าต่าง Configure Packages RKWard จะมีรายชื่อ package โผล่ออกมาให้เลือก<br/>ให้เลื่อนไปเลือก epicalc แล้วคลิกปุ่ม install selected
 
#ติดตั้งโปรแกรม jperf ดังนี้<br/>sudo apt-get install iperf openjdk-6-jre<br/>wget [http://ftp.psu.ac.th/pub/jperf/jperf-2.0.2.zip http://ftp.psu.ac.th/pub/jperf/jperf-2.0.2.zip] -P /tmp<br/>unzip /tmp/jperf-2.0.2.zip -d ~
 
#ปรับปรุง home ดังนี้<br/>wget [[Ftp%3Aftp%3A%2F%2Fftp.psu.ac.th%2Fpub%2Fpsu-32%2Fdists-32%2Fhome%2Fmama%2F%2A|ftp://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/dists-32/home/mama/*]] -P /home/mama<br/>wget [[Ftp%3Aftp%3A%2F%2Fftp.psu.ac.th%2Fpub%2Fpsu-32%2Fdists-32%2Fhome%2Fmama%2FDesktop%2F%2A|ftp://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/dists-32/home/mama/Desktop/*]] -P /home/mama/Desktop<br/>sudo chmod +x /home/mama/Desktop/*.desktop
 
#จัดการ remote desktop ไปที่ Applications -> Internet -> Desktop Sharing<br/>หัวข้อ Sharing ให้คลิกเลือก Allow other users to view your desktop<br/>และคลิกเลือก Allow other users to control your desktop<br/>หัวข้อ Security ไม่เลือก You must confirm each acess to this machine<br/>คลิกเลือก Require the user to enter this password : แล้วป้อนว่า 123456 ไว้ในช่องด้านขวา<br/><br/>หมายเหตุ. หากมีหน้าต่าง New Keyring Password โผล่ออกมาให้ ไม่ต้องป้อนอะไรเลย ให้คลิกปุ่ม OK<br/>ได้คำเตือนว่า Store password unencrypted? ให้คลิกปุ่ม Use Unsafe Storage<br/><br/>และคลิกเลือก Automatically configure UPnP router to open and forward ports
 
#ติดตั้งโปรแกรม stardict ทำดังนี้<br/>sudo apt-get install stardict<br/>wget [http://ftp.psu.ac.th/pub/stardict/stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2 http://ftp.psu.ac.th/pub/stardict/stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2] -P /tmp<br/>sudo tar -jxvf /tmp/stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2 -C /usr/share/stardict/dic/<br/>wget [http://ftp.psu.ac.th/pub/stardict/stardict-lexitron-te-2.4.2.tar.bz2 http://ftp.psu.ac.th/pub/stardict/stardict-lexitron-te-2.4.2.tar.bz2] -P /tmp<br/>sudo tar -jxvf /tmp/stardict-lexitron-te-2.4.2.tar.bz2 -C /usr/share/stardict/dic/
 
#ติดตั้งโปรแกรม xmind ดังนี้<br/>wget [http://ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xmind-3.2.1.201011212218_i386.deb http://ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xmind-3.2.1.201011212218_i386.deb] -P /tmp<br/>sudo dpkg -i /tmp/xmind-3.2.1.201011212218_i386.deb
 
#ติดตั้งโปรแกรม virtualbox ดังนี้<br/>sudo apt-get install libqt4-network libqt4-opengl libcurl3 dkms<br/>wget -P /tmp [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/virtualbox-4.1_4.1.12-77245%7EUbuntu%7Enatty_i386.deb http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~natty_i386.deb]<br/>sudo dpkg -i /tmp/virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~natty_i386.deb<br/>sudo usermod -a -G vboxusers $(whoami)<br/><br/>เพิ่ม ext pack ดังนี้<br/>wget -P /tmp [http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.12-77245.vbox-extpack http://ftp.psu.ac.th/pub/virtualbox/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.12-77245.vbox-extpack]<br/>sudo VBoxManage extpack uninstall 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack'<br/>sudo VBoxManage extpack install /tmp/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.12-77245.vbox-extpack
 
#ติดตั้งโปรแกรม inssider ดังนี้<br/>sudo apt-get install libmono-system-web2.0-cil libwebkit1.1-cil libglade2.0-cil<br/>wget [http://ftp.psu.ac.th/pub/metageek/inssider_0.1.1.0429_i386.deb http://ftp.psu.ac.th/pub/metageek/inssider_0.1.1.0429_i386.deb] -P /tmp<br/>sudo dpkg -i /tmp/inssider_0.1.1.0429_i386.deb
 
#ติดตั้งโปรแกรมชุดบันทึกความแรงสัญญาณ wifi ด้วยคำสั่งดังนี้<br/>sudo apt-get install gnuplot-x11<br/>wget -N -P ~ [http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/check-wifi.sh http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/check-wifi.sh]<br/>wget -N -P ~ [http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/report-wifi.sh http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/report-wifi.sh]<br/>wget -N -P ~ [http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/plot-wifi.sh http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/plot-wifi.sh]
 
#เพิ่ม driver ของ broadcom STA wireless 43xx ด้วยคำสั่ง<br/>sudo apt-get install broadcom-sta-common
 
#ก่อนสร้างแฟ้ม iso ให้จัดการเก็บกวาดขยะก่อน ทำดังนี้คือ<br/>sudo apt-get clean<br/>sudo apt-get autoremove<br/>sudo rm /var/log/*gz<br/>sudo rm /var/log/*/*gz<br/>rm ~/.bash_history<br/><br/>เริ่มสร้างแฟ้ม iso ไปที่ แถบ taskbar ด้านบน เลือกหัวข้อ Application -> Other -> Remastersys Backup<br/>เมื่อได้หน้าต่าง "Remastersys Backup" แล้ว ให้คลิกปุ่ม "OK"<br/>ได้หน้าต่างเตือนให้ปิดหน้าต่างอื่นๆและ unmount network drive จัดการทำตามคำแนะนำแล้วคลิกปุ่ม "OK"<br/>ที่แถบ Actions ให้คลิกปุ่ม "Backup" ได้หน้าต่างแจ้งว่าเป็น Backup Mode ให้คลิกปุ่ม "OK"<br/>ระบบจะเริ่มทำงาน ให้รอๆๆ จนงานเสร็จ ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของ disk<br/>เมื่อเสร็จแล้วจะได้แฟ้ม iso อยู่ที่ /home/remastersys/remastersys/PSU-32backup.iso<br/>นำแฟ้มนี้ไปเขียนแผ่น DVD ได้เลย
 
#นำ image ของ handy drive นี้ขึ้นไปเก็บไว้บน server ด้วยคำสั่งประมาณว่า<br/>mount /dev/sda1 /mnt/custom<br/>tar -zcp -C /mnt/custom .| ssh user@server.domain "cat > /home/user/psu-server32.tgz"
 
#ตัวอย่างทดสอบการนำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบประชาสัมพันธ์ จอ LCD display 42"<br/>สร้างแฟ้มชื่อ myjob.sh เก็บไว้ที่ /home/mama/Desktop/myjob.sh มีข้อมูลดังนี้<br/>#!/bin/bash<br/>SOURCE_FILE="cc-job.sh"<br/>TEMP1="/tmp/myjob-temp1.$$"<br/>wget [http://ftp.psu.ac.th/pub/cc/$%7BSOURCE_FILE%7D http://ftp.psu.ac.th/pub/cc/${SOURCE_FILE}] -O ${TEMP1}<br/>if [ -s ${TEMP1} ] ; then<br/>exec sh ${TEMP1}<br/>fi<br/>แล้วตั้งค่าให้ execute ได้ด้วยคำสั่ง chmod +x /home/mama/Desktop/myjob.sh<br/><br/>สร้าง autostart ให้กับ gnome login ทำดังนี้<br/>ที่แถบ taskbar ด้านบน เลือก Applications -> Other -> Startup Applications<br/>ได้หน้าต่าง Startup Applications Preferences ให้คลิกปุ่ม Add<br/>ได้หน้าต่าง Add Startup Program ให้ป้อนข้อมูลประมาณดังนี้<br/>ช่อง Name: ป้อนว่า mystartup<br/>ช่อง Command: ป้อนว่า sh /home/mama/Desktop/myjob.sh<br/>แล้วคลิกปุ่ม Add ได้กลับมาที่หน้าต่าง Startup Applications Preferences ให้คลิกปุ่ม close<br/>ถึงตอนนี้พอ gnome login ทุกครั้งก็จะทำงานแฟ้ม /home/mama/Desktop/myjob.sh โดยอัตโนมัติ<br/><br/>จัดการแผ่นต้นฉบับเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว<br/>ต่อไปเป็นตัวอย่างแฟ้ม cc-job.sh ที่เก็บไว้บน server<br/>#!/bin/bash<br/>TEMP1="/tmp/pr-temp1.$$"<br/>TVLCD="NO"<br/>SAMSUNG="NO"<br/># 00:1c:c0:da:7a:c7 = TV-LCD SAMSUNG<br/>MYMAC=$(/sbin/ifconfig|grep "HWaddr"|awk '{print $5}')<br/>case "${MYMAC}" in<br/>00:1c:c0:da:7a:c7) TVLCD="YES" ; SAMSUNG="YES" ;;<br/>00:27:0e:04:e3:60) HELPDESK="YES" ;;<br/>esac<br/>if [ "${SAMSUNG}" = "YES" ] ; then<br/># SAMSUNG TVLCD MONITOR 1360x768 + intel driver VGA1<br/># xrandr -q<br/># cvt 1360 768<br/># 1360x768 59.80 Hz (CVT) hsync: 47.72 kHz; pclk: 84.75 MHz<br/># Modeline "1360x768_60.00" 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync<br/>xrandr --newmode "1360x768_60.00" 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync<br/>xrandr --addmode VGA 1360x768_60.00<br/>xrandr --output VGA --mode 1360x768_60.00<br/>fi<br/>if [ "${TVLCD}" = "YES" ] ; then<br/>SOURCE_FILE="[http://share.psu.ac.th/file/cc.tvpr/newprtest.odp http://share.psu.ac.th/file/cc.tvpr/newprtest.odp]"<br/>wget ${SOURCE_FILE} -O ${TEMP1}<br/>if [ -s ${TEMP1} ] ; then<br/>exec soffice -show ${TEMP1}<br/>fi<br/>exit<br/>fi
 

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 16:27, 7 กุมภาพันธ์ 2565

ยกเลิกการใช้งานแล้ว เนื่องจากล้าสมัย

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25-04-2555

ดูแลโดย WIPAT


  • เลิกใช้งาน