หน้าหลัก

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 17:40, 30 พฤษภาคม 2551 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าใหม่: === วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ === "มหาวิทยาลัย...)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานและเลือกเป็นผู้นำทางวิชาการในบางสาขาพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
    * สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
    * ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างปัญญาสมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิตเป้าหมายและภาระกิจของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

1. เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์กร โดยมีการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเป็นฐาน
2. เป็นผู้นำและพันธมิตรเครือข่ายการจัดการความรู้ ของชุมชนวิชาการด้านโอเพนซอร์ส ทั้งในระดับองค์กร ประเทศ และสากล