ติดตั้ง typo3 บน Ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 09:02, 23 พฤษภาคม 2554 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23-05-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้ง apache web server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc
  และสั่งเพิ่ม module ด้วยคำสั่ง sudo a2enmod rewrite
  แล้วสั่ง reload ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart
  ใช้ browser ตรวจสอบดูว่า web server ใช้งานได้แล้ว  โดยไปที่เวบ  http://localhost

 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ mysqladmin -uroot password mysqldroot

 3. ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-gd php5-ldap php5-memcache php5-curl php5-xcache php5-cli
  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 4. ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install unzip catdoc dbconfig-common unrtf xlhtml graphicsmagick memcached ppthtml wwwconfig-common javascript-common
  sudo apt-get install libjs-prototype libjs-scriptaculous libphp-adodb ttf-dejavu ttf-dejavu-extra
   
 5. สร้าง database สำหรับ CMS ที่ต้องการติดตั้ง
  ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ testdatabase ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testdatabase CHARACTER SET 'UTF8';"

  ***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE testdatabase;"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database testdatabase ให้แก่ user
  ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ mamamysql โดยมีรหัสผ่านว่า mamapass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testdatabase.* to 'mamamysql'@'localhost' identified by 'mamapass' ;"

 6. เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง typo3 ไว้ที่ /var/www/test-typo3 ด้วยคำสั่ง
  sudo mkdir -p /var/www/test-typo3

 7. ดาวน์โหลดแฟ้ม typo 4.5.2 จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz
  มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget http://ftp.psu.ac.th/pub/typo3/introductionpackage-4.5.2.tar.gz -P /tmp
  แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ที่ /var/www/test-typo3 ด้วยคำสั่ง
  tar -zxvf /tmp/introductionpackage-4.5.2.tar.gz  -C /tmp
  sudo cp -Rv /tmp/introductionpackage-4.5.2/* /var/www/test-typo3
  sudo cp -v /var/www/test-typo3/_.htaccess  /var/www/test-typo3/.htaccess

  แล้วปรับสิทธิ์เจ้าของ /var/www/test-typo3 ให้แก่ apache ด้วยคำสั่ง
  sudo chown -R www-data.www-data /var/www/test-typo3

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/test-typo3  เพิ่มบรรทัดข้อมูลว่า
          <Directory /var/www/test-typo3>
                  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                  AllowOverride all
                  Order allow,deny
                  allow from all
          </Directory>

  แล้วให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 restart

 8. ต่อไปต้องติดตั้งปรับแต่งระบบ typo3 ครั้งแรก ให้ไปที่เวบ http://localhost/test-typo3

  ขั้นตอน 1 : Welcome to the TYPO3 Installation Tool 
  ให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอน 2 : Connect to your database host >
  Username: mamamysql
  Password :  mamapass
  Host: localhost
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอน 3 : Select Database:
  ให้เลือก Select an EMTPY existing database:
  แล้วเลือก Database ว่า testdatabase
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอน 4 : Choose a package
  ให้เลือกเป็น Introduction package (recommended)
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอนที่ 5 : ระบบเริ่มติดตั้ง แล้วมาหยุดที่ Enter a password
  ให้ป้อนว่า 123456
  แล้วให้คลิกปุ่ม Continue

  ขั้นตอนที่ 6 : Congratulations, เป็นอันเรียบร้อย
  ให้คลิกปุ่ม Go to your Website
  ก็จะเข้าไปถึงหน้าเวบที่สร้างไว้ http://localhost/test-typo3

 9. เข้าไปทดสอบใช้งานด้วย user ว่า admin รหัสผ่านว่า 123456

 10. ตัวอย่างวิธีการทำเวบเพจแบบหน้าเดียวดูที่  http://mobiforge.com/developing/story/mobile-websites-with-typo3-cms-and-wurfl