ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Freeradius authentication using module exec source code"

จาก Wiki Opensource
 
แถว 101: แถว 101:
  
 
post-auth {
 
post-auth {
 +
        my-auth
 
         if (updated) {
 
         if (updated) {
 
                 update reply {
 
                 update reply {

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 13:37, 20 กุมภาพันธ์ 2562

				FreeRADIUS v2.X
				FreeRADIUS v3.X
			  External authentication module
				  using exec
				    and
				  my modules 
				   myimap
				  imap-auth
				   my-auth

				 Example test case
			    authentication method: 
			 shadow and webservice (default)
			   mail,ldap,ssh (options)

				post authentication: 
				allow all (default)
			  allow selected users (options)


			    updated: 20/02/2562

			 Written by Wiboon Warasittichai
			Work at Prince of Songkla University


Note:

FreeRADIUS 3.0 config files are in /etc/freeradius/3.0/
	clients.conf
	mods-enabled/psuradius
	myusers
	sites-available/default

"/etc/freeradius/sites-available/default"

# my updated 2562-02-20
authorize {
...
	#unix

	#
	# Read the 'users' file
	###   files
	my-log-authen
	myimap
...
}

authenticate {
    Auth-Type imap-auth {
        imap-auth {
            userlock = 1
        }

    if (userlock) {
        update reply {
            Reply-Message := "PREBLACKLIST"
        }
        my-log-authen-preblacklist
        reject
    }
    if (notfound) {
        update reply {
            Reply-Message := "USER AUTHEN FAIL"
        }
        my-log-authen-fail
        reject
    }
    }
    #
...
}

preacct {
	preprocess

	# my append update for pGina no attribute Framed-IP-Address
	if (NAS-IP-Address != 127.0.0.1) {	
		update request {
			Framed-IP-Address = "%{NAS-IP-Address}"
		}
	}

...
	#
	# Read the 'acct_users' file
	#files
}

}

accounting {
...
	detail
	my-log-account
...
}

post-auth {
    my-auth
    if (updated) {
        update reply {
            Reply-Message := "BLACKLIST"
        }
        my-log-authen-blacklist
        reject
    }
    if (notfound) {
        update reply {
            Reply-Message := "NOTALLOW"
        }
        my-log-authen-notallow
        reject
    }
    if (ok) {
        update reply {
            Reply-Message := "PASS"
        }
        my-log-authen-pass
    }
    #
...
	#exec
...
}


/etc/freeradius/modules/psuradius

# updated by WIBOON 2561-07-26

exec my-log-account {
   wait = no
   program = "/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-account.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
   input_pairs = request
} 

exec my-log-authen {
   wait = no
   program = "/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-authen.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
   input_pairs = request
}

exec my-log-authen-preblacklist {
   wait = no
   program = "/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-authen-preblacklist.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
   input_pairs = request
}

exec my-log-authen-blacklist {
   wait = no
   program = "/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-authen-blacklist.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
   input_pairs = request
}

exec my-log-authen-notallow {
   wait = no
   program = "/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-authen-notallow.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
   input_pairs = request
}

exec my-log-authen-fail {
   wait = no
   program = "/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-authen-fail.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
   input_pairs = request
}

exec my-log-authen-pass {
   wait = no
   program = "/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-authen-pass.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
   input_pairs = request
}

exec my-auth {
    program = "/bin/sh /etc/freeradius/my-authen.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}"
    wait = yes
    input_pairs = request
    packet_type = Access-Accept
}

exec imap-auth {
    program = "/bin/sh /etc/freeradius/imap-authen.sh %{Packet-Dst-IP-Address} %{Packet-Src-IP-Address}"
	wait = yes
	input_pairs = request
}

files myimap {
  usersfile = ${confdir}/myusers
}


/etc/freeradius/myusers

# updated by WIBOON 2556-02-02
DEFAULT Auth-Type := imap-auth


/etc/freeradius/imap-authen.sh

#!/bin/bash
#
# updated by WIPAT 2555-03-08
# updated by WIBOON 2559-11-02 added comments for clear.
#
# exit 0 is valid ; exit > 0 is invalid

CHECK_PREBLACKLIST="YES"
PREBLACKLIST_FILE="/etc/freeradius/preblacklist.txt"
#
#set default to 1.linux account and 2.PSU Passport web service.
#
# AUTHEN_SHADOW mean using linux account on this server.
AUTHEN_SHADOW="YES"
# AUTHEN_AD_LDAP mean using php-ldap method (LDAPS) in user authentication.
# must registered server IP to Computer Center.
AUTHEN_AD_LDAP="NO"
# AUTHEN_PSU_PASSPORT mean using web service method in user authentication.
AUTHEN_PSU_PASSPORT="YES"
# Others.
AUTHEN_PSU_MAIL="NO"
DEFAULT_PSU_MAIL_SERVER="mail.psu.ac.th"
AUTHEN_MAIL="NO"
DEFAULT_MAIL_SERVER="gmail.com"
AUTHEN_LDAP="NO" # PSU LDAP only (Simple LDAP)
AUTHEN_SSH="NO"
SSH_SERVER="server.domain"

NAME=$(echo ${USER_NAME} | cut -d'"' -f2)
if [ "${CHECK_PREBLACKLIST}" = "YES" ] ; then
 if [ -s ${PREBLACKLIST_FILE} ] ; then
  OUTPUT=$(grep "^${NAME}\$" ${PREBLACKLIST_FILE})
  if [ -n "${OUTPUT}" ] ; then
   echo "userlock"
   exit 6
  fi
 fi
fi
PASSWORD=$(echo ${USER_PASSWORD} | cut -d'"' -f 2-|sed "s/\"$//")
KEY="false"
MYKEY=""
if [ "${AUTHEN_SHADOW}" = "YES" ] ; then
 KEY=$(/bin/sh /etc/freeradius/check-shadow.sh "${NAME}" "${PASSWORD}")
 MYKEY=$(echo $KEY|grep -i -w "true")
 if [ -n "${MYKEY}" ] ; then
  echo "found shadow"
  exit 0
 fi
fi
# 2557-10-31 Added a php script to check LDAPS on Microsoft AD or OpenLDAP
if [ "${AUTHEN_AD_LDAP}" = "YES" ] ; then
 USER=$(echo ${NAME} | cut -d'@' -f1)
 KEY=$(/usr/bin/php /etc/freeradius/check-ad-ldap.php ${USER} ${PASSWORD} 127.0.0.1)
 MYKEY=$(echo $KEY|grep -i "true")
 if [ -n "${MYKEY}" ] ; then
  echo "found ldap"
  exit 0
 fi
fi
if [ "${AUTHEN_PSU_PASSPORT}" = "YES" ] ; then
 USER=$(echo ${NAME} | cut -d'@' -f1)
 KEY=$(/usr/bin/php /etc/freeradius/soap-authen.php ${USER} ${PASSWORD} $1 $2)
 MYKEY=$(echo ${KEY}|grep -i "true")
 if [ -n "${MYKEY}" ] ; then
  echo "found psu passport"
  exit 0
 fi
fi
if [ "${AUTHEN_PSU_MAIL}" = "YES" ] ; then
 IS_EMAIL=$(echo ${NAME}|grep "@")
 if [ -n "${IS_EMAIL}" ] ; then
  USER=$(echo ${NAME} | cut -d'@' -f1)
  DOMAIN=$(echo ${NAME} | cut -d'@' -f2)
 else
  USER=${NAME}
  DOMAIN=${DEFAULT_PSU_MAIL_SERVER}
 fi
 case ${DOMAIN} in
 psu.ac.th) 
  HOST="mail.psu.ac.th" 
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-imap.exp" ;;
 mail.psu.ac.th) 
  HOST="mail.psu.ac.th" 
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-imap.exp" ;;
 eng.psu.ac.th) 
  HOST="mail.eng.psu.ac.th:995" 
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-pop3s-gmail.exp" ;;
 pharmacy.psu.ac.th) 
  HOST="mail.pharmacy.psu.ac.th" 
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-imap.exp" ;;
 pn.psu.ac.th) 
  HOST="bunga.pn.psu.ac.th" 
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-imap.exp" ;;
 esac
 KEY=$(${MYSCRIPT} ${HOST} "${USER}" "${PASSWORD}")
 MYKEY=$(echo $KEY|grep -i -w "true")
 if [ -n "${MYKEY}" ] ; then
  echo "found psu mail"
  exit 0
 fi
fi
if [ "${AUTHEN_MAIL}" = "YES" ] ; then
 IS_EMAIL=$(echo ${NAME}|grep "@")
 if [ -n "${IS_EMAIL}" ] ; then
  USER=$(echo ${NAME} | cut -d'@' -f1)
  DOMAIN=$(echo ${NAME} | cut -d'@' -f2)
 else
  USER=${NAME}
  DOMAIN=${DEFAULT_MAIL_SERVER}
 fi
 case ${DOMAIN} in
 gmail.com) 
  HOST="pop.gmail.com:995" 
  USER=${NAME}
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-pop3s-gmail.exp" ;;
 hotmail.com) 
  HOST="pop3.live.com:995" 
  USER=${NAME}
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-pop3s-hotmail.exp" ;;
 live.com) 
  HOST="pop3.live.com:995" 
  USER=${NAME}
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-pop3s-hotmail.exp" ;;
 yahoo.com) 
  HOST="pop.mail.yahoo.com:995" 
  USER=${NAME}
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-pop3s-gmail.exp" ;;
 *)
  HOST=${DOMAIN} 
  MYSCRIPT="/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-pop3.exp" ;;
 esac
 KEY=$(${MYSCRIPT} ${HOST} "${USER}" "${PASSWORD}")
 MYKEY=$(echo $KEY|grep -i -w "true")
 if [ -n "${MYKEY}" ] ; then
  echo "found mail"
  exit 0
 fi
fi
if [ "${AUTHEN_LDAP}" = "YES" ] ; then
 KEY=$(/bin/sh /etc/freeradius/check-ldap.sh "${NAME}" "${PASSWORD}")
 MYKEY=$(echo $KEY|grep -i -w "true")
 if [ -n "${MYKEY}" ] ; then
  echo "found ldap"
  exit 0
 fi
fi
if [ "${AUTHEN_SSH}" = "YES" ] ; then
 KEY=$(/usr/bin/expect /etc/freeradius/check-ssh.exp ${SSH_SERVER} "${NAME}" "${PASSWORD}")
 MYKEY=$(echo $KEY|grep -i -w "true")
 if [ -n "${MYKEY}" ] ; then
  echo "found ssh"
  exit 0
 fi
fi
echo "notfound"
exit 7
#


/etc/freeradius/my-authen.sh

#!/bin/bash
#
# updates by WIPAT 2554-09-01
# updates by WIBOON 2556-02-22
#
# exit 0 is valid ; exit > 0 is invalid

CHECK_BLACKLIST="YES"
BLACKLIST_FILE="/etc/freeradius/blacklist.txt"
ALL_PASS="YES"
CHECK_VIPLIST="NO"
VIP_FILE="/etc/freeradius/viplist.txt"
CHECK_PSU_STAFF="NO"
CHECK_PSU_STUDENT="NO"

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myauthen"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}"
if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
 touch ${MYFILE}
fi
MYTIME=$(echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}')
MYUSER=$(echo $USER_NAME | cut -d'"' -f2)
#uncomment to debug
#printenv > /tmp/exec-program-wait
if [ "${CHECK_BLACKLIST}" = "YES" ] ; then
 if [ -s ${BLACKLIST_FILE} ] ; then
  OUTPUT=$(grep "^${MYUSER}\$" ${BLACKLIST_FILE})
  if [ -n "${OUTPUT}" ] ; then
   echo "blacklist"
   exit 9
  fi
 fi
fi
if [ "${ALL_PASS}" = "YES" ] ; then
 exit 0
fi 
if [ "${CHECK_VIPLIST}" = "YES" ] ; then
 if [ -s ${VIP_FILE} ] ; then
  OUTPUT=$(grep "^${MYUSER}\$" ${VIP_FILE})
  if [ -n "${OUTPUT}" ] ; then
   echo "viplist allow"
   exit 0
  fi
 fi
fi
if [ "${CHECK_PSU_STAFF}" = "YES" ] ; then
 OUTPUT=$(echo "${MYUSER}"|grep "@")
 if [ -z "${OUTPUT}" ] ; then
  OUTPUT=$(echo "${MYUSER}"|grep "^[[:digit:]]")
  if [ -z "${OUTPUT}" ] ; then
   echo "psu_staff allow"
   exit 0
  fi
 else
  OUTPUT=$(echo "${MYUSER}"|grep "psu.ac.th")
  if [ -n "${OUTPUT}" ] ; then
   echo "psu_staff allow"
   exit 0
  fi
 fi
fi
if [ "${CHECK_PSU_STUDENT}" = "YES" ] ; then
 OUTPUT=$(echo "${MYUSER}"|grep "@")
 if [ -z "${OUTPUT}" ] ; then
  MYSTUDENT="....."
#  MYSTUDENT="..105"
  OUTPUT=$(echo "${MYUSER}"|grep "^${MYSTUDENT}")
  if [ -n "${OUTPUT}" ] ; then
   echo "psu_student allow"
   exit 0
  fi
 fi
fi
echo "not allow"
exit 7
#


/etc/freeradius/log-radius-account.sh

#!/bin/bash
#
# updated by WIPAT 2554-11-11
# updated by WIBOON 2561-07-26

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myaccount"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}"
if [ ! -e ${MYDIR} ] ; then
 touch ${MYDIR}
fi
MYTIME=$(echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}')
echo "${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;${ACCT_UNIQUE_SESSION_ID};${ACCT_STATUS_TYPE};${ACCT_SESSION_TIME};${FRAMED_IP_ADDRESS};${CALLING_STATION_ID};${NAS_IP_ADDRESS};${CALLED_STATION_ID}" >> ${MYFILE}


/etc/freeradius/log-radius-authen-blacklist.sh

#!/bin/bash

# updated by WIPAT 2554-01-31
# updated by WIBOON 2556-02-22

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myauthen"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}"
if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
 touch ${MYFILE}
fi
# Old method
#MYTIME=$(echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}')
#echo "${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;BLACKLIST" >> ${MYFILE}

# New method
# ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 from log-radius-authen.sh
echo "BLACKLIST" | paste -d ';' ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 - >> ${MYFILE}
rm -f ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1
#


/etc/freeradius/log-radius-authen-notallow.sh

#!/bin/bash

# updated by WIPAT 2554-01-31
# updated by WIBOON 2556-02-22

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myauthen"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}"
if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
 touch ${MYFILE}
fi
# Old method
#MYTIME=$(echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}')
#echo "${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;NOTALLOW" >> ${MYFILE}

# New method
# ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 from log-radius-authen.sh
echo "NOTALLOW" | paste -d ';' ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 - >> ${MYFILE}
rm -f ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1
#


/etc/freeradius/log-radius-authen-preblacklist.sh

#!/bin/bash

# updated by WIPAT 2554-01-31
# updated by WIBOON 2556-02-22

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myauthen"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}"
if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
 touch ${MYFILE}
fi
# Old method
#MYTIME=$(echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}')
#echo "${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;PREBLACKLIST" >> ${MYFILE}

# New method
# ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 from log-radius-authen.sh
echo "PREBLACKLIST" | paste -d ';' ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 - >> ${MYFILE}
rm -f ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1
#


/etc/freeradius/log-radius-authen-fail.sh

#!/bin/bash

# updated by WIPAT 2554-01-31
# updated by WIBOON 2556-02-22

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myauthen"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}"
if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
 touch ${MYFILE}
fi
# Old method
#MYTIME=$(echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}')
#echo "${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;FAIL" >> ${MYFILE}

# New method
# ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 from log-radius-authen.sh
echo "FAIL" | paste -d ';' ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 - >> ${MYFILE}
rm -f ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1
#


/etc/freeradius/log-radius-authen.sh

#!/bin/bash

# updated by WIPAT 2554-01-31
# updated by WIBOON 2556-02-24

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myauthen"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}.${USER_NAME}.$1"
if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
 touch ${MYFILE}
fi
MYTIME=$(echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}')
echo "${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;CHECK_IN;${CALLING_STATION_ID};${NAS_IP_ADDRESS};${CALLED_STATION_ID}" >> ${MYFILE}


/etc/freeradius/log-radius-authen-pass.sh

#!/bin/bash

# updated by WIBOON 2556-02-24

export LANG=en.US
MYDIR="/var/log/freeradius/myauthen"
if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
 mkdir -p ${MYDIR}
fi
TODAY=$(date "+%Y%m%d")
MYFILE="${MYDIR}/${TODAY}"
if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
 touch ${MYFILE}
fi

# New method
# ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 from log-radius-authen.sh
echo "PASS" | paste -d ';' ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1 - >> ${MYFILE}
rm -f ${MYFILE}.${USER_NAME}.$1


Example setting test case:

imap-authen.sh: Allow shadow and psu passport
my-authen.sh: Allow selected users in viplist.txt
/etc/freeradius/preblacklist.txt 
susan

/etc/freeradius/blacklist.txt 
bob

/etc/freeradius/viplist.txt 
mama
john

Example log output /var/log/freeradius/myauthen/yyyymmdd:
Line 1:20130130:21:49:54;"susan";127.0.0.1;1359557394;CHECK_IN;;127.0.1.1;;PREBLACKLIST
Line 2:20130130:21:50:11;"bob";127.0.0.1;1359557411;CHECK_IN;;127.0.1.1;;BLACKLIST
Line 3:20130130:21:55:14;"john";127.0.0.1;1359557714;CHECK_IN;;127.0.1.1;;PASS
Line 4:20130130:21:57:20;"john";127.0.0.1;1359557840;CHECK_IN;;127.0.1.1;;FAIL
Line 5:20130130:21:58:42;"johny";127.0.0.1;1359557922;CHECK_IN;;127.0.1.1;;FAIL
Line 6:20130130:21:59:11;"mama";127.0.0.1;1359557951;CHECK_IN;;127.0.1.1;;PASS
Line 7:20130130:22:08:24;"chalie";127.0.0.1;1359558504;CHECK_IN;;127.0.1.1;;NOTALLOW

Meaning:
Line 1: login is not OK (username included in preblacklist.txt, ignored to check password)
Line 2: login is not OK (password is correct but username included in blacklist.txt)
Line 3: login is OK (password is correct and username included in viplist.txt)
Line 4: login is not OK (password is incorrect)
Line 5: login is not OK (username is incorrect)
Line 6: login is OK (password is correct and username included in viplist.txt)
Line 7: login is not OK (password is correct but username not included in viplist.txt)


Return value	
#
# The return value of the program run determines the result
# of the exec instance call as follows:
# (See doc/configurable_failover for details)
#
# < 0 : fail   the module failed
# = 0 : ok    the module succeeded
# = 1 : reject  the module rejected the user
# = 2 : fail   the module failed
# = 3 : ok    the module succeeded
# = 4 : handled  the module has done everything to handle the request
# = 5 : invalid  the user's configuration entry was invalid
# = 6 : userlock the user was locked out
# = 7 : notfound the user was not found
# = 8 : noop   the module did nothing
# = 9 : updated  the module updated information in the request
# > 9 : fail   the module failed
#