ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Manually upgrade owncloud from 10.8.0 to 10.9.0"

จาก Wiki Opensource
(สร้างหน้าด้วย "ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23-02-2565 โดย วิบูลย์ </br> <pre> ///// This is not shell script, you run...")
 
 
แถว 1: แถว 1:
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23-02-2565 โดย วิบูลย์
+
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23-02-2565 โดย วิบูลย์<br>
</br>
+
 
 
<pre>
 
<pre>
 
///// This is not shell script, you run one command at a time.  
 
///// This is not shell script, you run one command at a time.  

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 14:21, 23 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23-02-2565 โดย วิบูลย์

///// This is not shell script, you run one command at a time. 
///// php command line use php7.4

///// 10.8.0 to 10.9.0
///// Manual upgrade need root privileged
sudo su -

///// Working directory
cd /var/www/html

///// Check and download latest
mkdir mytmp
cd mytmp
wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.9.0.tar.bz2
tar -xjf owncloud-10.9.0.tar.bz2 
cd ..

///// Inform user it is maintenance time
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ maintenance:mode --on

///// If use cron, then stop cron.
vi /etc/cron.d/owncloud-cron-dot-php
#*/15 * * * * www-data php7.4 -f /var/www/html/owncloud/occ system:cron

///// Backup first,
///// This example assumes Ubuntu Linux and MariaDB
mkdir -p /root/backupowncloud/
cp -rv /var/www/html/owncloud /root/backupowncloud/owncloud-10.8.0
mysqldump -u root -p your_db_name > /root/backupowncloud/backup-file-10.8.0.sql

///// This command lists all apps by <app-id> and app version
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:list

///// Disable Core Apps
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable activity
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable files_pdfviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable files_texteditor
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable files_mediaviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable templateeditor
ownCloud or one of the apps require upgrade - only a limited number of commands are available
You may use your browser or the occ upgrade command to do the upgrade
templateeditor disabled

sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable twofactor_totp
ownCloud or one of the apps require upgrade - only a limited number of commands are available
You may use your browser or the occ upgrade command to do the upgrade
twofactor_totp disabled
root@netdrive:/var/www/html#

///// Stop web server
service apache2 stop

///// Use latest owncloud directory
mv owncloud owncloud10.8.0
mv mytmp/owncloud .
cp owncloud10.8.0/config/config.php owncloud/config/

///// Because our owncloud data is soft link to /srv/data so I need to make a soft link
ln -s /srv/data/ owncloud/data

///// Need start apache2 before run upgrade command
service apache2 start
chown -R www-data:www-data owncloud
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ upgrade

Output:
2022-02-23T06:36:23+00:00 Set log level to debug
2022-02-23T06:36:23+00:00 Repair step: Upgrade app code from the marketplace
2022-02-23T06:36:23+00:00 Repair info: Using market to update existing apps
2022-02-23T06:36:23+00:00 Repair info: Attempting to update the following existing compatible apps from market: comments, configreport, dav, federatedfilesharing, federation, files, files_external, files_sharing, files_trashbin, files_versions, firstrunwizard, market, notifications, provisioning_api, systemtags, updatenotification, user_external
2022-02-23T06:36:23+00:00 Repair info: Fetching app from market: comments
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair warning: No marketplace connection: Client error response [url] https://marketplace.owncloud.com/api/v1/platform/10.9.0/apps.json [status code] 403 [reason phrase] Forbidden

====================================================
Marketplace not working after upgrade from 10.8 to 10.9 #39616
https://github.com/owncloud/core/issues/39616
For anyone who runs into this issue currently:
Please check if null is set for the market API key in the app config. You can do so by accessing your database (either via CLI or phpMyAdmin) and running the following command:

select * from oc_appconfig where appid = 'market' and configkey = 'key';

If this command returns the following:

+--------+-----------+-------------+
| appid | configkey | configvalue |
+--------+-----------+-------------+
| market | key    | NULL    |
+--------+-----------+-------------+
1 row in set (0.000 sec)
Then simply remove this entry to solve the problem. This can be done in your database again via:

delete from oc_appconfig where appid = 'market' and configkey = 'key';

Post running this command, your market place will be fully available again.
====================================================

2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair MySQL database engine
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair MySQL collation
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: All tables already have the correct collation -> nothing to do
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair SQLite autoincrement
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair orphaned reshare
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair duplicate entries in oc_lucene_status
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: removing duplicate entries from lucene_status
2022-02-23T06:36:24+00:00 Updating database schema
2022-02-23T06:36:24+00:00 Updated database
2022-02-23T06:36:24+00:00 Updating <dav> ...
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Remove invalid calendar and addressbook shares
2022-02-23T06:36:24+00:00 Updated <dav> to 0.7.0
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair mime types
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Detect file cache entries with path that does not match parent-child relationships
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Generate ETags for file where no ETag is present.
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: ETags have been fixed for 0 files/folders.
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Clean tags and favorites
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: 0 tags of deleted users have been removed.
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: 0 tags for delete files have been removed.
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: 0 tag entries for deleted tags have been removed.
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: 0 tags with no entries have been removed.
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Drop old database tables
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Drop old background jobs
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Remove getetag entries in properties table
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: Removed 0 unneeded "{DAV:}getetag" entries from properties table.
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair invalid shares
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair sub shares
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Remove old share propagation app entries
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Move user avatars outside the homes to the new location
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: No action required
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Fix user avatars location
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair info: No action required
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Remove shares of a users root folder
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Repair unmerged shares
2022-02-23T06:36:24+00:00 Repair step: Disable extra themes
2022-02-23T06:36:24+00:00 Starting code integrity check...
2022-02-23T06:36:26+00:00 Finished code integrity check
2022-02-23T06:36:26+00:00 Update successful
2022-02-23T06:36:26+00:00 Maintenance mode is kept active
2022-02-23T06:36:26+00:00 Reset log level
root@netdrive:/var/www/html#

///// copy folder of Core Apps from old that disable before upgrade
cp -rp owncloud10.8.0/apps/activity/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.8.0/apps/files_pdfviewer/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.8.0/apps/files_texteditor/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.8.0/apps/files_mediaviewer/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.8.0/apps/templateeditor/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.8.0/apps/twofactor_totp/ owncloud/apps/

chmod o+rx owncloud/apps/activity/
chmod o+rx owncloud/apps/files_pdfviewer/
chmod o+rx owncloud/apps/files_texteditor/
chmod o+rx owncloud/apps/files_mediaviewer/
chmod o+rx owncloud/apps/templateeditor/
chmod o+rx owncloud/apps/twofactor_totp/

///// do enable core apps activity, files_pdfviewer, files_texteditor and mediaviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable activity
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable files_pdfviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable files_texteditor
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable files_mediaviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable templateeditor
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable twofactor_totp

///// Then, do 
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ maintenance:mode --off

///// HTTP APIs have been added with Server 10.3
-WebDAV Trash bin API.
-OCS API for public link share email notifications
-WebDAV endpoint for public links.
explicitly enable them using the new config.php option: 'dav.enable.tech_preview' ⇒ true,.

///// Testing via web interface, login as admin
https://servername.domain

///// If do disable core apps, 
review settings > apps > show disabled apps

///// Finalize
With maintenance mode disabled, login and:
Check that the version number reflects the new installation. It’s visible at the bottom of your Admin page.
[OK]
Check that your other settings are correct.
[OK]
Go to the Apps page and review the core apps to make sure the right ones are enabled.
[OK apps activity, files_pdfviewer, files_texteditor and mediaviewer]
Re-enable your third-party apps if neccessary.
[OK none]

///// If use cron, then start cron. (ownCloud 10.3+ use system:cron)
vi /etc/cron.d/owncloud-cron-dot-php
*/15 * * * * www-data php7.4 -f /var/www/html/owncloud/occ system:cron

///// Clean unwanted directories and files
rm -rf owncloud10.8.0
rm -rf mytmp

///// Setting strong directory permissions
///// make a directory to keep files
cd
mkdir -p manage_owncloud
cd manage_owncloud/

///// create a bash file named setting-strong-directory-permissions.sh
------------------------ Start script --------------
#!/bin/bash
ocpath='/var/www/html/owncloud'
ocdata='/var/www/html/owncloud/data'
htuser='www-data'
htgroup='www-data'
rootuser='root'

printf "Creating possible missing Directories\n"
mkdir -p $ocpath/updater

printf "chmod Files and Directories\n"
find ${ocpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ocpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750
find ${ocdata}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ocdata}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750

printf "chown Directories\n"
chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/apps/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/config/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocdata}/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/updater/

chmod +x ${ocpath}/occ

printf "chmod/chown .htaccess\n"
if [ -f ${ocpath}/.htaccess ]
 then
 chmod 0644 ${ocpath}/.htaccess
 chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/.htaccess
fi
if [ -f ${ocdata}/.htaccess ]
 then
 chmod 0644 ${ocdata}/.htaccess
 chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocdata}/.htaccess
fi
------------------------ End script --------------

//// Run bash script
bash setting-strong-directory-permissions.sh

//// output...
Creating possible missing Directories
chmod Files and Directories
chown Directories
chmod/chown .htaccess
#