ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Manually upgrade owncloud from 10.9.0 to 10.9.1"

จาก Wiki Opensource
(สร้างหน้าด้วย "ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23-02-2565 โดย วิบูลย์<br> <pre> ///// This is not shell script, you run o...")
 
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 14:22, 23 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23-02-2565 โดย วิบูลย์

///// This is not shell script, you run one command at a time. 
///// php command line use php7.4

///// 10.9.0 to 10.9.1
///// Manual upgrade need root privileged
sudo su -

///// Working directory
cd /var/www/html

///// Check and download latest
mkdir mytmp
cd mytmp
wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.9.1.tar.bz2
tar -xjf owncloud-10.9.1.tar.bz2 
cd ..

///// Inform user it is maintenance time
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ maintenance:mode --on

///// If use cron, then stop cron.
vi /etc/cron.d/owncloud-cron-dot-php
#*/15 * * * * www-data php7.4 -f /var/www/html/owncloud/occ system:cron

///// Backup first,
///// This example assumes Ubuntu Linux and MariaDB
mkdir -p /root/backupowncloud/
cp -rv /var/www/html/owncloud /root/backupowncloud/owncloud-10.9.0
mysqldump -u root -p your_db_name > /root/backupowncloud/backup-file-10.9.0.sql

///// This command lists all apps by <app-id> and app version
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:list

///// Disable Core Apps
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable activity
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable files_pdfviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable files_texteditor
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable files_mediaviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable templateeditor
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:disable twofactor_totp

///// Stop web server
service apache2 stop

///// Use latest owncloud directory
mv owncloud owncloud10.9.0
mv mytmp/owncloud .
cp owncloud10.9.0/config/config.php owncloud/config/

///// Because our owncloud data is soft link to /srv/data so I need to make a soft link
ln -s /srv/data/ owncloud/data

///// Need start apache2 before run upgrade command
service apache2 start
chown -R www-data:www-data owncloud
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ upgrade

2022-02-23T07:11:03+00:00 Starting code integrity check...
2022-02-23T07:11:05+00:00 Finished code integrity check
2022-02-23T07:11:05+00:00 Update successful
2022-02-23T07:11:05+00:00 Maintenance mode is kept active
2022-02-23T07:11:05+00:00 Reset log level

///// copy folder of Core Apps from old that disable before upgrade
cp -rp owncloud10.9.0/apps/activity/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.9.0/apps/files_pdfviewer/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.9.0/apps/files_texteditor/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.9.0/apps/files_mediaviewer/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.9.0/apps/templateeditor/ owncloud/apps/
cp -rp owncloud10.9.0/apps/twofactor_totp/ owncloud/apps/

chmod o+rx owncloud/apps/activity/
chmod o+rx owncloud/apps/files_pdfviewer/
chmod o+rx owncloud/apps/files_texteditor/
chmod o+rx owncloud/apps/files_mediaviewer/
chmod o+rx owncloud/apps/templateeditor/
chmod o+rx owncloud/apps/twofactor_totp/

///// do enable core apps activity, files_pdfviewer, files_texteditor and mediaviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable activity
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable files_pdfviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable files_texteditor
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable files_mediaviewer
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable templateeditor
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ app:enable twofactor_totp

///// Then, do 
sudo -u www-data php7.4 owncloud/occ maintenance:mode --off

///// HTTP APIs have been added with Server 10.3
-WebDAV Trash bin API.
-OCS API for public link share email notifications
-WebDAV endpoint for public links.
explicitly enable them using the new config.php option: 'dav.enable.tech_preview' ⇒ true,.

///// Testing via web interface, login as admin
https://servername.domain

///// If do disable core apps, 
review settings > apps > show disabled apps

///// Finalize
With maintenance mode disabled, login and:
Check that the version number reflects the new installation. It’s visible at the bottom of your Admin page.
[OK]
Check that your other settings are correct.
[OK]
Go to the Apps page and review the core apps to make sure the right ones are enabled.
[OK apps activity, files_pdfviewer, files_texteditor and mediaviewer]
Re-enable your third-party apps if neccessary.
[OK none]

///// If use cron, then start cron. (ownCloud 10.3+ use system:cron)
vi /etc/cron.d/owncloud-cron-dot-php
*/15 * * * * www-data php7.4 -f /var/www/html/owncloud/occ system:cron

///// Clean unwanted directories and files
rm -rf owncloud10.9.0
rm -rf mytmp

///// Setting strong directory permissions
///// make a directory to keep files
cd
mkdir -p manage_owncloud
cd manage_owncloud/

///// create a bash file named setting-strong-directory-permissions.sh
------------------------ Start script --------------
#!/bin/bash
ocpath='/var/www/html/owncloud'
ocdata='/var/www/html/owncloud/data'
htuser='www-data'
htgroup='www-data'
rootuser='root'

printf "Creating possible missing Directories\n"
mkdir -p $ocpath/updater

printf "chmod Files and Directories\n"
find ${ocpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ocpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750
find ${ocdata}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ocdata}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750

printf "chown Directories\n"
chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/apps/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/config/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocdata}/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/updater/

chmod +x ${ocpath}/occ

printf "chmod/chown .htaccess\n"
if [ -f ${ocpath}/.htaccess ]
 then
 chmod 0644 ${ocpath}/.htaccess
 chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/.htaccess
fi
if [ -f ${ocdata}/.htaccess ]
 then
 chmod 0644 ${ocdata}/.htaccess
 chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocdata}/.htaccess
fi
------------------------ End script --------------

//// Run bash script
bash setting-strong-directory-permissions.sh

//// output...
Creating possible missing Directories
chmod Files and Directories
chown Directories
chmod/chown .htaccess
#