PSU-ossf

จาก Wiki Opensource

ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prince of Songkla University Open Source Software and Freeware Club

ที่ตั้งสำนักงานชมรม : ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์ : 0-7331-3930-50 ต่อ 1456, 1060
โทรศัพท์สายตรง/โทรสาร : 0-7334-8627
อีเมล: o s s f @ p s u . a c . t h

สนใจชมรายละเอียดกิจกรรม ให้คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์กิจกรรมชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่จัดทำใหม่ (เริ่มเมื่อ 24 กันยายน 2557) http://ossf.in.psu.ac.th/