Ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 09:56, 23 มิถุนายน 2560 โดย Wiboon.w (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)รายการบันทึกก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 57 บางเรื่องต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานบน linux Ubuntu
[เอกสารสำหรับงาน WUNCA 25 - Security management for network services]